Folkeskolereformen- fokus på faglighed
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Hvorfor en folkeskolereform
”Folkeskolen anno 2013….intellektuel oguddannelsesmæssig armod”, Politikken
”Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse afskattekronerne”, Børsen
2
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Tre klare mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver sådygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund iforhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andetgennem respekt for professionel viden og praksis.
3
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Folkeskolereformens initiativer
Klare mål for folkeskolens udvikling og mere lokal frihed
Styrket efteruddannelse og anvendelse af viden om goduddannelse
En sammenhængende og aktiv skoledag med flere ogbedre timer til undervisning og aktiviteter
4
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Øget lokal frihed
Det afgørende for en god folkeskole er ikke regler for,hvordan kommunerne og skolerne tilrettelægger indsatsen.
Det afgørende er, at alle folkeskoler giver eleverne defærdigheder, de skal have, og at eleverne trives godt iskolerne.
Regeringen vil opstille få, nationale mål og give øget frihed tilkommunerne og skolerne til at opfylde målene.
5
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Initiativer:
Forenkling af elevplanerne
Forenkling af ”Fælles Mål”
Enklere styring af timetallet for folkeskolen
Enklere regler for fritagelse af undervisning i kristendomskundskab
Forenkling af afgangsprøver
Afskaffelse af loft over daglig undervisningstid
Forenkling af de årlige kommunale kvalitetsrapporter for folkeskolerne
Øget adgang til fælles ledelse for folkeskoler og for folkeskoler og dag- og fritidstilbud
Mere fleksible regler for sammensætning af skolebestyrelser
Forenkling af folkeskolelovens bestemmelse om klasselærere
Pligten til at oprette et pædagogisk råd ophæves, så det bliver frivilligt for kommunerne
Kommunerne får udstrakt frihed til at anvende aktivitetstimerne til de formål, som de ønsker i lyset aflokale forhold
Øget frihed til at anvende pædagoger i undervisningen på 1.-3. klassetrin
Mulighed for flere valgfag.
6
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Styrket efteruddannelse oganvendelse af viden om god undervisning:
Lærerne og skolelederne er drivkraften i folkeskolen. Dygtigelærere og skoleledere har afgørende betydning for elevernesresultater.
Derfor skal folkeskolens udvikling bygge på en stærkfaglighed blandt skolens professionelle.
De skal have de bedste forudsætninger og stærkekompetencer for at undervise eleverne og for at ledefolkeskolen
7
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Initiativer:
Styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det er regeringens mål, at lærerne i 2020 skal haveundervisningskompetence (tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. Regeringen vil afsætte i alt 1mia. kr. i perioden 2014-2020 til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen.
Forbedrede karriereveje for lærere. Regeringen vil invitere KL og Danmarks Lærerforening til etsamarbejde om at sætte fokus på, hvordan der kan skabes mere spændende og udviklendekarrieremuligheder for lærerne.
Statsligt løft på i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kompetenceudvikling for ledere
Styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder, der skal stilles til rådighed for lærere ogledere
Korps af læringskonsulenter, der sammensættes af bl.a. dygtige lærere og ledere skal understøttekvalitetsarbejdet i folkeskolen
Nyt råd for børns læring.
8
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
En sammenhængende og aktiv skoledag medflere og bedre timer til undervisning ogaktiviteter
Det er lærerne, der får skolen til at leve og eleverne til atlære. Derfor skal elever og lærere tilbringe mere tid sammenpå skolen. Eleverne skal have en sammenhængende ogaktiv skoledag med kvalitetstid, der styrker undervisningen oggør skolen mere levende.Børnene skal have en sammenhængende skoledag, sombetyder en 30 timers skoleuge for børnehaveklassen til 3.klasse, en 35 timers skoleuge for 4. til 6. klasse og en 37timers skoleuge for 7. til 9. klasse
9
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Initiativer:
Mere og bedre undervisning i dansk og i matematik. Undervisningen for alle elever i 4.-9. klasse udvides med 1 lektionom ugen i dansk og med 1 lektion om ugen i matematik
Indførelse af ’aktivitetstimer’ med lærere og pædagoger, der skal give en mere afvekslende og spændende skoledag.Aktivitetstimerne skal bruges til at understøtte de faglige undervisningstimer bedst muligt, og til leg, bevægelse oglektiehjælp
Alle børn skal bevæge sig hver dag
Obligatorisk tilbud om lektiehjælp
Bedre lokale muligheder for to voksne i undervisningen i de yngste klasser og i klasser med helt særlige behov.
Styrket undervisning i andre fag
Engelsk allerede fra 1. klasse med 1 lektion om ugen i både 1. og 2. klasse
Mere og bedre undervisning i de praktiske/musiske fag og 1 lektion mere om ugen i både 3. og 6. klasse
Natur/teknik udvides i 4. og 5. klasse med 1 ekstra lektion om ugen
Valgfag indføres fra 7. klasse med 2 lektioner om ugen og gøres obligatorisk.
Andre forbedringer af kvalitet og trivsel
Mere anvendelse af it og digitale læringsformer
Inddragelse af elever og forældre gennem bl.a. fælles brugerportal og øget fokus på trivsel
En udskoling med øget fokus på overgang til ungdomsuddannelser i form af bl.a. foreløbiguddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse og mere virkelighedsnære og moderne afgangsprøver
Inklusion – en folkeskole med plads til alle
Tidlig indsats i dagtilbuddene.
10
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Hvad betyder det så?
Der er således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattendeforandringsprojekt, hvor et fælles syn på børns udvikling og læring er et vigtigt afsæt.
Politisk skal kommunalbestyrelserne allerede i 2013 som led i budgetvedtagelsen for 2014 træffe enrække beslutninger om skolens indhold, styring og økonomi. Disse beslutninger vil kunne havevidtrækkende konsekvenser for hele den kommunale indsats for børn og unge.
Udviklingsområder på politiskplan
Børne- og unge politik
Styringsmodeller
Udviklingsområder på det generelle plan
Styrkelse af den røde tråd mellem dagtilbud og skole
Fokus på uddannelses og kompetenceudvikling
Etablering af et fælles pædagogisk grundlag
11
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Der ER måleredskaber!
12
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Synlig læring- frit efter John Hatties Visible Learning
Visible Learning er den til dato mest omfattende undersøgelse af hvilkeindsatser i og udenfor klasselokalet, der har størst effekt på elevernespræstation. (800 metaanalyser af over 50.000 undersøgelser fortaget primært i engelsktalendelande). Fokus er udelukkende faglig præstationer.
Undersøgelsens resultater er opgjort i scores
1.Elevers selvpræstation/forventning til egen præstation (1,44)
2.Diskussioner på klassen (0,8)
3.Feedback (0,75)
4.Studiekompetencer (0,63)
5.Cooperativ learning (0,4)
6.Lektier (0,29 – dog bedre effekt i de ældre klasser, hvis lektierne er overkommelige og har direkte sammenhængmed dagens undervisning)
7.Individualiseret instruktion (0,22)
8.Gruppeopdeling efter fagligt niveau (0,12)
9.Åben plan i forhold til almindelige klasselokaler (0.01)
10.At lade elever gå en klasse om (-0,13)
13
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Faglighed til debat
Hvornår starter arbejdet med den faglighed, som vi forventer at vore unge mennesker harmed sig som grundlæggende ballast til at starte på ungdomsuddannelserne?
Hvilken faglighed i indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4.-6. kl.) og overbygning (7.-10. kl.)?
-Tidlig indsats i dagtilbuddene (f.eks. sprogtilegnelse/læsning og IT)
-It og digitale læringsformer
-Øget inddragelse af elever og forældre
-Pædagoger i undervisningen (indskoling)
-Bredere udbud af valgfag der  tilbydes fra 7. kl. (bedste forudsætning herfor er en samletoverbygning 7.-9. (10. kl.)
-Madordning også i skolerne (evt. efter efterskoleprincipperne, hvor elever harkøkkendage)
-Styrket efteruddannelse af pædagoger, lærere, ledere.
14
Struer Kommune
struer@struer.dk - www.struer.dk
Her og nu opgaver - drøftelse
Samle 7. kl. med den øvrige overbygning, hvilket givermulighed for et bredere valgfagsudbud.
Indsamle oplysninger vedr. sammenhæng mellemopgaver/fagansvar og linjefagsuddannelse.
FRU – elevrådsdeltagelse fra stort elevråd.
Distrikts lederteam – optimering at lederrollen.
Skole IT - også medtænke dagtilbud.
Politik for sprog og læsning – også i dagtilbud.
15