VFL_PPT_stor_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Årsrapport 2010 
Betydning af ændringer til årsrapport 2010
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Ændringer og betydning overordnet
Overgang fra 510, 511, 513, 540, 543 til ”Ny ekstern”
Ændringer ”Ny ekstern” regnskab – alle logninger skal køres om
Diverse ”sager” løst i forhold til udmeldinger om godregnskabspraksis
Ensretning årets resultat i intern til ekstern
Igangsætningen i øvrigt
Er der noget i kan forberede jer på ?
En stor del af årsrapport 2010 er en layoutændring
 
2
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Ændringer overgang fra 510 til ”Ny ekstern”
”Den ny eksterne opstilling” kræver ligesom den nuværende ”B-opstilling”,som minimum:
Fuldt anlægskartotek (nu altid nej til offentlig ejendomsvurdering)
- Hvis I har haft ja til offentlig vurdering skal jord og beboelse oprettes i
  anlægskartoteket primo
Udskudt skat kan nu ikke udelades (men ejendomsavance kan)
Følgende vil kunne opleves som ændret regnskabspraksis, hvis 510 har
været anvendt til 2009 regnskaber:
Udskudt skat skal nu altid være beregnet
Visse konti flyttes fra egenkapital til resultatopgørelse
(resultat bliver nu lig 511, hvis I havde valgt den)
3
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Ændringer overgang til ”Ny ekstern” - alle - regnskabspraksis 2009 til 2010
Følgende vil i Ø90 opleves som ændret regnskabspraksis for
resultatføring, uanset om der i 2009 Regnskaber er bestilt 510, 511, 513,
540 eller 543:
Nedskrivning kan modregnes i opskrivning på andre aktiver inden forsamme regnskabspost - Grunde og bygninger - hvis der ikke eropskrivning at tilbageføre
Gevinst ved salg anlægsaktiver i resultatopgørelse måles jf.årsregnskabsloven i forhold til regnskabsmæssig værdi i balancen
Ændring i status flerårige afgrøder skal over resultatet
Men: Det skyldes at Ø90 har været bagud i forhold til udmeldingerne i
God regnskabspraksis
I balancen er de vigtigste ændringer:
Opdeling i virksomhed og ”Ikke erhvervsmæssig”
Leveringsrettigheder placeres under værdipapirer
4
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Logninger skal køres om
Logninger til sidste års tal skal køres om i tidligere år fordi:
1.Ekstern balance linjer opdeles i virksomhed (V-kd=1) og ikkeerhvervsmæssig (I alt minus V-kd=1)
2.Ekstern resultatopgørelse medtager pr. konto nu + beløb underfinansielle indtægter, og – beløb under finansielle udgifter(realiseret/urealiseret)
3.Andre rettelser, der blev lavet i starten af opgørelsessæson 2010.
Vent med at køre logninger om for 2009 og 2009/2010 og tidligere år til
efter 26/11-2010.
Bemærk ved omkørsel af logninger:
-At evt. indtastede værdier i sidste års tal dialogen forsvinder
-At når I opgør 2010 er sidste års tal jo 2009 – det vil stemme undtagen ihelt specielle situationer.
-At for år, der opgjort før ny årsrapport vil der kunne være de sammeproblemer som sidste år, men det vil nu kun være i 5 års oversigter.
 
5
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Nedskrivning modregnet i opskrivning
Nedskrivning kan modregnes i opskrivning på andre aktiver inden for
samme regnskabspost - Grunde og bygninger - hvis der ikke er opskrivning
at tilbageføre:
Nye konti:
2272 06 Nedskr. modregnet i opskr. Mælkekvote
2272 09 Nedskr. modregnet i opskr. Betalingsrettigheder
2272 22 Nedskr. modregnet i opskr. Beboelse
2272 26 Nedskr. modregnet i opskr. Grundforbedring
2272 31 Nedskr. modregnet i opskr. Jord
2272 41 Nedskr. modregnet i opskr. grunde/bygn.
2272 46 Nedskr. modregnet i opskr. Installationer
2272 91 Nedskr. modregnet i opskr. u primær virk.
 I stedet for f.eks. at lave posteringen 9X40 xx / 493X xx på jordstykketder nedskrives,
så laves posteringen 9X40 xx / 2272 31, hvis der er opskrivning på etandet jordstykke at kunne modregne nedskrivningen i.
6
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Gevinst / tab ved salg af anlægsaktiver
Gevinst/tab skal ved salg anlægsaktiver i resultatopgørelse måles
i forhold til regnskabsmæssig værdi i balancen.
Nye sp. konti under øvrige reserver:
2274 sp 10-19 Gevinst/tab overført fra opskrivning
Hvad gør I:
1.Opgør gevinst / tab ved salg jf. hidtidig Ø90 Vejleding, dvs. 0-stilanlægskartoteket og få først hele gevinst/tabet ind overresultatopgørelsen som I plejer (ellers kan opskrivning ikke 0-stilles)
2.Beregn forskel mellem salgssum og den værdi aktivet står til i balancenprimo.
3.Korriger tabet/gevinsten i resultatopgørelsen med efterpostering 494Xxx / 2274 10-19, så det resultat førte svarer til beløbet under punkt 2.
Specifikationsnumre på 2274 10-19 er opdelt på emner, så vi i intern
regnskab/databaser fortsat har mulighed for at kunne beregne de egentlige
Gevinster og tab ved salg i forhold til anskaffelsessum. F.eks. på jord.
7
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
8
Ensretning af resultat før skat, så intern=ekstern
En del af dissebeløb indgår iresultatet inuværende eksternregnskab
(511, 513, 540, 543)
NuværendeIntern (alle)og ekstern510
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Områder der flyttes til resultatet i intern
Investeringer over driften (investeringsreguleringer)
Privat forsikringserstatning
Skattefri pension
Børnefamilieydelse
Børns indtægter
Andre private formueindtægter
Forsikringserstatning (skattefri for virksomheden)
9
Flyttes til resultatopgørelsen i intern, da der ellers bliver forskel i resultat mellem ekstern regnskab og intern regnskab
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Investeringer over driften
10
Ekstern B-regnskab
Internt regnskab
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Fra egenkapital til Personlig indtjening (tekst ændres til Private indtægter=ekstern)
Privat forsikringsbetaling
7310 XX Forsikringsudbetaling
11
Skattefri pension
7315 XX Skattefri pension
7316 XX Skattefri pension ægtefælle
Børnefamilieydelse
7319 XX Børnefamilieydelse
Børns indtægter
7320 XX Børns indtægter mv.
Andre private formueindtægter
7349 XX Andre formueindtægter
Ny placering i internt regnskab
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Fra egenkapital til anden indtjening
Forsikringserstatning
7347 XX Forsikringsudbetaling
12
Ny placering i internt regnskab
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Igangsætning 26/11 i øvrigt
Der kommer specifikationer til intern regnskab (lovet på økonomiforum)
Ny opstilling af anlægskartotek
Kontroller anlægskartotek flyttes til billeder
Forbedringer til forsider
Enkelte tekster under erklæringer tilrettes
Nye faciliteter til bemærkninger (jf. tidligere underviser)
Forbedring af arbejdsprocesser i intern regnskab (jf. næste underviser)
Gennemgang af kontroller under opgørelsen i øvrigt
13
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER
VFL_PPT_lille_u_logo
Landbrugofoedevarer600ubund
VFL_DK_Logo_singleline_RGB
Er der noget I kan forberede jer på ?
Få aftalt hvilke analyser der skal med i det interne regnskab, såopgavevalg kan rettes på plads hurtigt, inden statussedlen sendes ud istarten af december.
Få evt. kørt bestillingsnummer 580 med sidste års tal før I kørerlogninger om - særligt hvis I ved, at I har tastet mange manuelle tal isidste års tal dialogen.
Hvis der stadigvæk er 510 ejendomme med ”Ja” til offentligejendomsvurdering – opret primo.
Overvej, hvordan der skal foretages aflevering af regnskabet, når noter iekstern er passive og specifikationer i intern er aktive.
I kan godt fortsætte med opgørelsen af et regnskab hen overigangsætningstidspunktet
men det hele ser anderledes ud bagefter
- ændringer i opgavevalg/kontroller vil kunne forstyrre processen.
14
PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER