FF Logo
SOCIAL KAPITAL- EN FÆLLES SAG
10 MINUTTER OM SOCIAL KAPITAL
FinansForbundetLogo
SIDE 2
”Hvis jeg stod i spidsen for envirksomhed, ville jeg arbejde intenstmed de tre størrelser (tillid,retfærdighed og samarbejdsevne).
Der er jo ingen it-systemer ellerandre produktionsapparater, dermed et slag
kan øge produktiviteten tilsvarende.
Så det er da bare om at gå efter
guldet i de gode relationer.”
Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU
GÅ EFTER GULDET…
http://www.ugebreveta4.dk/2010/201020/Baggrundoganalyse/~/media/UBA4/2010_20/web/illu/14_profil.ashx
FinansForbundetLogo
SIDE 3
 
SOCIAL KAPITAL –HVORFOR?
Der er social kapital påalle arbejdspladser. Menden kan være høj ellerlav.
 
Høj social kapital = størrechance for, at alle påarbejdspladsen trives medderes arbejde.
 
FinansForbundetLogo
SIDE 4
Sammenhæng mellem høj socialkapital og:
Højere kvalitet og produktivitet
Mere innovation og videndeling
Bedre økonomiske resultater
Øget trivsel og jobtilfredshed
Lavere stressniveau
Lavere sygefravær.
SOCIAL KAPITAL - NÅR DENGODE TRIVSEL KAN SES PÅBUNDLINJEN
FinansForbundetLogo
SIDE 5
HVAD ER SOCIAL KAPITAL?
Tillid
Samarbejde
Retfærdighed
Kerneopgave
Virksomhedens sociale kapital er den egenskab ved virksomheden,
der sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab
FinansForbundetLogo
SOCIAL KAPITAL –DE 3 ”DIAMANTER”
Kan man regne med hinanden?
Har medarbejderne tillid til det, kolleger ogledelse siger?
Har ledelsen tillid til, at de ansatteselvstændigt kan udføre et godt stykkearbejde?
Tillid
Føler man sig tilstrækkeligt inddraget ibeslutningsprocesser.
Er der en retfærdig fordeling af goder?
Føler man sig anerkendt og belønnet for sinindsats?
Retfærdighed
Samarbejder ledelse og medarbejderetilstrækkeligt om at løse den opgave,arbejdspladsen er sat i verden for at løse?
Er der fælles opbakning til ,hvorarbejdspladsen er på vej hen, og hvordan denbedst opnår sine mål?
Samarbejdsevne
SIDE 6
FinansForbundetLogo
STÆRKE RELATIONER ERAFGØRENDE
Inden for teamet, hvor mansamarbejder dagligt
SIDE 7
Team
Leder
Øverste
ledelse
Team
Team
Leder
Mellem teamet og kolleger, somman jævnligt samarbejder med
Mellem medarbejdere i et teamog nærmeste leder
Mellem medarbejderne ogøverste ledelse
FinansForbundetLogo
SOCIAL KAPITAL I DENFINANSIELLE SEKTOR
SIDE 8
image003
FinansForbundetLogo
SIDE 9
”Når vi taler om social kapital ogrentabilitet, så er det svært,endsige umuligt, at sige, at denene fører til den anden elleromvendt, det parameter, der gørsig gældende hver gang, er dengode ledelse.
Den gode leder er altafgørende forden gode trivsel og de positivebundlinje resultater”.
Bente Overgaard, Koncerndirektør,Nykredit
GULDET SKAL FINDES IDEN GODE LEDELSE….
C:\Users\kba0120\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\L6VU18J9\Bente Overgaard 1.jpg
FinansForbundetLogo
UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL– EN FÆLLES OPGAVE
Skal præge de rammer, der skaber den socialekapital
Skal udstikke retningen for løsningen afopgaverne
Bør give konstruktiv feedback tilmedarbejderne
Ledelsen
Skal sparre med ledelsen
Skal motivere medarbejdere til at indgåpositivt i samarbejdsrelationer – på kryds ogtværs i organisationen
Tillidsvalgte
Skal ikke være enige med ledelsen om alt
Skal bakke op om at samarbejde med andrefor at finde de bedste løsninger forarbejdspladsen
Medarbejdere
SIDE 10
FinansForbundetLogo
SOCIAL KAPITAL OGPSYKISK ARBEJDSMILJØ
Bedre psykisk arbejds-miljø ofte en sidegevinstved høj social kapital
MEN…
Social kapital løser ikkealle arbejdsmiljø-problemer
Stadig behov for fokuspå arbejdets indhold,ud-førelse og organisering
Arbejdet med socialkapital og arbejdsmiljøskal kombineres
SIDE 11
FinansForbundetLogo
TAG TEMPERATUREN PÅDEN SOCIALE KAPITAL
Godt sted at begynde ..
God måde at følge op på..
Har indsatsen båret frugt?
SIDE 12
http://www.amr.dk/files/Sagsmapper/Social%20kapital/Forside-guide-til-social-kapital-200x.gif
http://www.amr.dk/files/Sagsmapper/Social%20kapital/elektronisk-værktøj-social-kapital-AMR.gif
http://www.amr.dk/files/Sagsmapper/Social%20kapital/Spørgeskema-til-undersøgelse-af-social-kapital-200x.gif
12 spørgsmål om socialkapital
Gennemfør undersøgelsenelektronisk eller på papir
Læs mere på: www.amr.dk
FinansForbundetLogo
TAL OM DEN SOCIALE KAPITALPÅ JERES ARBEJDSPLADS
SIDE 13
Hvilken opgave er I sat sammen om at løse, og hvordanløser I den?
Hvordan får I indsigt i andre faggruppers og afdelingersarbejde?
Hvad styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeressamarbejde om de fælles opgaver?
Hvordan kan I løse udfordringerne i fællesskab, så I kanskabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden?
Hvor skal I sætte ind for at styrke den sociale kapital?
FinansForbundetLogo
LÆS MERE  OG FÅ GODERÅD HER:
SIDE 14