Garantiskolekonference 2013
Styrkelse af overgangen fragrundskole til ungdomsuddannelse
Folkeskolereformen- set i et udskolingsperspektiv
Valgfag: Fremrykkes fra 8. til 7. kl./”nye” fag
Uddannelsesparathed: Fremrykkes fra 9. til8.kl./elev- og uddannelsesplan i ét dokument
UEA: Uddannelses-, erhvervs- ogarbejdsmarkedsundervisningen skal styrkes
UEA: Skal udfordre uddannelsesvalget, sikreviden om ungdomsuddannelserne, og hvadde kan føre til
Folkeskolereformen- set i et udskolingsperspektiv
Udskolingslinjer: Styrkes eksempelvisgennem toning af valgfagspakker
Understøttende undervisning: Lektiehjælp,faglig fordybelse, samarbejde med eksterneaktører m.m.
 Fælles Mål: Koordinering af målbeskrivelser/dagtilbuddenes pæd. læreplaner ogungdomsuddannelsernes faglige mål
EUD 10: rettet mod erhvervsuddannelserne
”Faglært til fremtiden”- udkast til EUD-reform
Mindst 02 i  dansk og matematik
Fleksuddannelse: erhvervsassistent
Unge under 25 år får deres egen EUD
Mere fokus på holdfællesskab og trivsel
Mindst 25 t om ugen i 2015/26 t i 2016
Fra 12 til 4 hovedområder/indgange
Øget fokus på praktikpladser
Mulighed for at læse videre (EUX)
Overblik- hvad gør I allerede?
Samarbejdskataloget:
UU: Introkurser, brobygning og praktik
Ungdomsuddannelser: tilbud inden for deenkelte fag, introdage, kombinationsforløb,Skills m.m.
Hvordan kobler vi fremadrettetsamarbejdskataloget, visionerne og de nyereformer i styrkelsen af overgangen?
Hvordan nytænker og løser visammen opgaven?
Nogle bud fra en samarbejdspraktiker:
Ejerskab: Fra aktiviteter for grundskolerne tilaktivt samarbejde med grundskolerne
InddragelseFra aktiviteter for eleverne tilaktiviteter skabt sammen med eleverne
Systematik: Udvikling af model forsystematisk leder- og lærersamarbejdemellem grundskoler og ungdomsuddannelser
…og lidt flere bud
Fusionspædagogik: På tværs af grundskoleog ungdomsuddannelser/det bedste fra deforskellige teori- og erfaringsbaseredeundervisningsmiljøer
Ressourceudnyttelse: Elever, forældre,”utraditionelle” fagpersoner og virksomheder
Fælles målsætning: Inklusion gennemuddannelse og job
Hvad kunne vi evt. afvikle,
så der bliver tid til at udvikle?
Generelle anbefalinger
Individuel vejledning med afsæt i denhelhedsorienterede indsats
Flere individuelle forløb – timing, parathed
Længerevarende praktik i udskolingen
Mere praktisk og værkstedsbaseretundervisning
Tydeligere anerkendelse af ”kloge hænder”
Mere vejledning til ”mor”
Midt i en reformtid- den særlige udfordring i det nye samarbejde
Hvad fylder lige nu for grundskolelærerne:
Den nye folkeskolereform er ved at bliveomsat fra rammebeskrivelse til  praksis
De nye arbejdstidsregler er ved at blive aftalt
Den enkelte grundskolelærer kender ikke sinvirkelighed pr. august 2014
Hvordan får vi taget hul på opgaven:
At skabe en proces sammen, hvor fælles mål,motivation og timing er afsæt?
Du skaber selv dit liv- også dit arbejdsliv
”Den bedste måde at
forudsige fremtiden på
er ved at skabe den!”
Peter Drucker
Samarbejdets udfordring- at finde det fælles tredje
Værdiskabelse for alle deltagere:
Hvad får jeg ud af det?
Hvad kan jeg byde ind med?
Hvordan får vi skabt en merværdi?
Samarbejdsprocessen- grundgreb i det faglige fusionskøkken
6 trin i ”opskriften” på det fælles udviklingsarbejde:
1.”Appetitten” - tag pulsen på motivationen/hvem vil hvad ?
2.”Menuen” - definer det fælles tredje/fælles mål/opgaven
3.”Opskriften” - udform i fællesskab procesplan og timing
4.”Ingredienserne” - beskriv i fællesskab mission, vision ogstrategi/hvilke råvarer har vi på lager?
5.Indkøbslisten” - beskriv målgruppe, målsætning ogsucceskriterier/hvad er det nye?
6.”Kogekonen” - hvem skal have køkkentjansen/hvemholder gryden i kog?
Opsamling
Hvordan kan vi kvalificere samarbejdet?
Hvilke visioner og ønsker har vi?
Hvad virker allerede, og hvad virker ikke?
Hvad vil vi derfor gerne have mere/mindre af?
Hvilke nye tiltag vil vi gerne arbejde med?
Hvem arbejder mon allerede i ”reformfeltet”?
Hvordan undgår vi overlap og frustration?
Hvordan får vi lavet en realistisk tidshorisont?
Undersøgelsesgruppen- det første skridt
Undersøgelsesgruppe: Tager pulsen hos deforskellige interessenter!
Behovs- og motivationsanalyse: Hvem vilhvad og på hvilke vilkår?
Råskitse til proces- og tidsplan: Hvordanog hvornår får vi mest medvind?
Råskitse til indsatsområder/fokuspunkter:Samarbejdskatalog, visioner, idéer, ønskerog anbefalinger osv.
Tværsektoriel arbejdsgruppe- hvem kunne være interessenter?
Grundskolerne: elever, forældre, lærere,ledere, tillidsrepræsentanter m.fl.
Ungdomsuddannelserne: elever, lærere,ledere, tillidsrepræsentanter m.fl.
UU: grundskolevejledere, specialvejledere,UU-vejledere, tillidsrepræsentanter m.fl.
Andre: virksomheder, faglige organisationerm.fl.