Fra idé til virkelighed- en metode til udvikling af nationale,tværfaglige, evidensbaseredekliniske retningslinjer
 Ann-Birgit Guldager Nonboe
klinisk sygeplejespecialist og projektleder, CCRN, SD, MLP
Neonatalklinikken, Rigshospitalet
Landssymposium 6-8. september 2012
http://www.netbaby.dk/hospital/5.jpg
http://www.acusticusdatabasen.dk/_/rsrc/1321743348233/config/Logo_Rigshospitalet_Hospital_RGB.jpg
Baggrund
I 2005 / 2007 startedeet udviklingsarbejdemed udarbejdelse afnationale, tværfaglige,evidensbaseredekliniske retningslinjerfor udvalgteneurokirurgiskesygdomme
Formål
Koordinere og optimere de bedste pleje-og behandlingsmæssige principper forudvalgte neurokirurgiske sygdomme
Ensrette pleje- og behandling efter debedste principper og i overensstemmelsemed internationale guidelines
Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling vedkontinuerlig opdatering
DNKS
Dansk Neurokirurgisk Selskab
FSNS
Fagligt Selskab for
Neurosygeplejersker
STYREGRUPPE
Glostrup
Tværfaglig
Arb.gruppe
RH
  Tværfaglig
Arb.gruppe
OUH
Tværfaglig
Arb.gruppe
Århus
Tværfaglig
Arb.gruppe
EKSPERTGRUPPE
 1 sygeplejerske og 1 neurokirurg fra hhv.
Glostrup – RH – OUH – Århus – Ålborg
Andre relevante faggrupper inddrages
efter behov
Ålborg
Tværfaglig
Arb.gruppe
DNA
Danske Neurokirurgiske
Afdelingsledelser
Styregruppe – proces 1. del
Udarbejde manual ogskabelon til kliniskeretningslinier
Koordinere og ledekvalitetsudviklings-arbejdet
Bindeled mellem defaglige organisationerogafdelingsledelserne
MC900233251[1]
Manual
Metode – SIGN
   The Scottish
    Intercollegiate GuidelinesNetwork
Vurdering afreferencer og evidens
Skabelon til kliniskeretningslinier incl.sygeplejdiagnoser
Referencelister
MCj04404240000[1]
Ekspertgruppe - proces
Udpeget af ledelsen i hvertNeurocenter
2 internatdage (introduktion,brainstorm,    fordeling af opgaver,systematisk referencesøgning meddiskussion i små grupper, indskrivningi skabelon, plan for den næsteperiode)
Følgende 6-7 uger arbejdesvidere i egen afdeling medguidelines
2 internatdage (diskussion af debeskrevne guidelines ogreferencer, professionel enighedog færdiggørelse af guidelines)
 
timeglas 1
1. Visitation
1.1 Præhospital visitation
1.2 Primær hospital (primær test, observation og
      initial akut behandling)
1.3 Kontakt til Neurokirurgisk Center
1.4 Information til patient og pårørende
1.5 Transport til Neurokirurgisk Center
 
  RH
 2. Modtagelse i
Neurokirurgisk Center
2.1 Akut klinisk test, observation og behandling
2.2 Akut neurointensiv observation, pleje og behandling og
     neurointensiv monitoring
2.3 Akut tests
2.4 Information til patient og pårørende
 Glostrup
3. Pleje og behandling
-------------
4. Komplikationer
3.1 Supplerende tests (re-angiografi)
3.2 Operation / coil – behandling af aneurisme
     (indikation,selektion)
3.3 Postoperativ / coil observation og pleje
---------------------------------------------------------
4.1 Cerebrale vasospasmer
4.2 Hydrocephalus som komplikation til subarachnoidal
      haemorrhage
4.3 Ventriculitis.
 Odense
 Ålborg
5. Tidlig rehabilitering
5.1Tidlig rehabilitering på hospitalet
Århus
6. Efterbehandling
 
6.1 Udskrivning, efterbehandling og kontrol
Århus
National tværfaglig retningslinje for:
Titelex. Subarachnoidal haemorrhage fra aneurisme
1. ex. Visitation
Subjekt:
Ex. del 1.1 Præhospital behandling
Udarbejdetaf:
Dato:
Godkendt af:
Dato for revision:
Plan for audit:
Baggrund
 Kort beskrivelse af formål og problem og om muligt relateret til kendt evidens
Ordforklaring
 Beskrive ordforklaringer
Anbefalinger
 Anbefalingerne beskrives kort og præcist
 Referencer skrives efter hver anbefaling med henvisning til referenceliste ex. (1)
 Evidensvurdering skrives efter hver anbefaling ex. 2b,B
Indikatorer
 Beskrive konkrete mål for kvaliteten
Referencer
 Beskrive referencer
Søgestrategi
 Nøgleord, søgeperiode og dato for søgning
Sygeplejediagnoser –Carpenito og Gordon – NANDA 1990
Problem
Årsag til problemet
Symptomer
Handling
MC900251053[1]
Styregruppe – proces 2
2 medlemmer gennemgikretningslinjen
Viden, beskrivelse,referencer, validitet, tekniskredigering
Diskussion af guidelines istyregruppen
Godkendelse i de fagligeselskaber og ledelserne iNeurocentrene
Implementering i egneafdelinger
timeglas 2
Implementering –succes eller fiasko?
Relevant og ønsket iafdelingerne
Sygeplejersker og læger iekspertgrupperne er fraklinisk praksis
Positivt samarbejdeinternt i afdelingerne ogmellem Neurocentrene
Studiebesøg
Krav om øgedekompetencer
MC900251023[1]
Betydning
Faglighed er øget
Mono- og tværfagligtsamarbejde er øget
Udfordrende
Krævende
Morsomt og hyggeligt
Kliniske sygeplejerskerog læger laver et fællesudviklingsarbejde
Enestående mulighed forøgede kompetencer
MC900438437[1]
Status og vision
5 kliniske retningslinjer ergodkendt og implementeret
1 er under udarbejdelse
Evaluering af de kliniskeretningslinjer ved AGREE-instrumentet
Sammenligning af kvaliteten
Databearbejdning med målingaf indikatorer
Samarbejde med Center forKliniske retningslinjer -National Clearinghouse forsygeplejersker i Århus
vision
Nationale, evidensbaserede,tværfaglige kliniske retningslinjer findes på www.dnks.dk
Subarachnoidal-blødning påaneurismebasis
Normaltryks-hydrocephalus
Degenerativ cervicalelidelser
Degenerative lumbalelidelser
Hovedtraumer
succes1