Økonometri 1: F10
1
Økonometri 1
Dummyvariabler
13. oktober 2006
Økonometri 1: F10
2
Dagens program
Dummyvariabler i den multipleregressionsmodel (Wooldridge kap. 7.3-7.6)
Dummy variabler for kvalitative egenskaber med flereend to kategorier
Interaktionsled med kvantitative variabler
Chow-testet
Dummyvariabel som afhængig variabel: Lineærsandsynlighedsmodel
Økonometri 1: F10
3
Eksempel: Interaktionsled med to dummyvariabler
Interaktionsled med dummyvariabler er helt analogttil interaktionsled med kvantitative variable og ofteanvendt
Eksempel: Lønregression med interaktionseffektmellem civilstand og køn.
Økonometri 1: F10
4
Eksempel: Interaktionsled med to dummyvariabler
Effekten af civilstand og køn.
Den forventede log timeløn (når vi ser bort fraeffekten af uddannelse, erfaring og intercept)
Param./est.
gift
Single
Mand
0
0
-0.05
Kvinde
-0.19
-0.17
Økonometri 1: F10
5
Eksempel: Interaktionsled med dummyvariabler
Kan modellen formuleres således
hvor gift kvinde, single mand, og single kvinde erdummyvariabler ?
Økonometri 1: F10
6
Interaktionsled med dummyvariabler ogkvantitative variabler
Interaktionsled mellem dummyvariabler og kvantitativevariabler kan fortolkes som forskellig effekt (eller afkast)af den kvantitative variabel
Grafisk: Forskellige hældninger (se figur 7.2)
Eksempel: Lønrelationen - afkastet af erfaring afhængeraf køn
Samme afkast af erfaring:
Ingen forskel på kvinder og mænd:
Økonometri 1: F10
7
Chow test: To grupper
Test for om der er forskel mellem to grupper.
Modellen kan formuleres ved brug af dummy (d2=0 forgruppe 1, d2=1 for gruppe 2)
Hypotesen kan formuleres som
Modellen kan ækvivalent skrives som
hvor g=1,2 (to forskellige grupper) og hypotesen er:
                                               k+1 restriktioner
Relationen mellem parametrene:
Økonometri 1: F10
8
Chow test: To grupper (fortsat)
Teststørrelsen udregnes ved at lave tre regressioner af ypå en konstant og                          (uden dummy-variabler)
SSR størrelsen til hver af de tre regressioner noteres:
Regression for gruppe 1 alene -> SSR1
Regression for gruppe 2 alene -> SSR2
Regression for både gruppe 1 og 2 -> SSRP
Økonometri 1: F10
9
Chow test: To grupper (fortsat)
Teststørrelsen
Hvor n er det samlede antal obs. (både fra gruppe 1 og 2)
k+1 er antal restriktioner
Teststørrelsen er F-fordelt med (k+1, n-2(k+1))frihedsgrader
NB: Et klassisk F-test:
Økonometri 1: F10
10
Chow test: To grupper (fortsat)
Eksempel: Lønrelation med udd. og erfaring
Grupper: Mænd og kvinder
Model
Teststørrelse (se SAS-output)
F-fordelt med (3,1040) frihedsgrader
Økonometri 1: F10
11
Chow test: Generelt
Generaliserer til m forskellige grupper (perioder,regioner, lande, …)
Teststørrelsen
Hvor n er det samlede antal obs. (fra alle m grupper)
(m-1)(k+1) er antal restriktioner
Teststørrelsen er F-fordelt med
((m-1)(k+1), n-m(k+1)) frihedsgrader
Økonometri 1: F10
12
Hvad nu hvis den afhængige variabel er enkvalitativ egenskab (med to kategorier)?
Indtil nu har vi betragtet afhængige variabler som erkvantitative (løn, priser, forbrug, indkomst,…)
Nu: Diskret afhængig variabel med to værdier
Eksempler:
Deltager på arbejdsmarkedet eller ej
Består et kursus eller ej
Har bil eller ej
Videregående udd. eller ej
Har investeret i aktier eller ej
Firma gået konkurs eller ej
Økonometri 1: F10
13
Lineær sandsynlighedsmodel
For en kvalitativ egenskab med to kategorier laver man endummyvariabel y med to mulige udfald: y=0 eller y=1
Regressionsmodellen er uændret:
Modellen kaldes den lineære sandsynlighedsmodel (linearprobability model, LPM)
Hvis antagelsen MLR.4 er opfyldt:
er den betingede middelværdi af y:
For binære variabler gælder generelt at:
Altså har vi en model for responssandsynligheden
Økonometri 1: F10
14
Lineær sandsynlighedsmodel
Sandsynligheden for y=0 (betinget på x) kan så udregnes som
Fortolkningen af parametrene i LPM:
er en diskret variabel
Parameteren     kan ikke fortolkes som den marginale ændring iy givet en enheds ændring i
Parameteren angiver ændringen i sandsynligheden for y=1 somfølge af, at den forklarende variabel ændres med en enhed:
LPM kan estimeres med OLS
Hvor    skal fortolkes som den predikterede sandsynlighed for y=1.
Økonometri 1: F10
15
Lineær sandsynlighedsmodel
Ulemper ved LPM:
Prediktionerne er ikke 0 eller 1, som er de tilladte værdier afden afhængige variabel
Predikterede sandsynligheder kan være negative elleroverstige 1
Normalt ligger den predikterede sandsynlighed mellem 0 og1, når man ser på værdier af de forklarende variable derligger omkring gennemsnittet.
Gauss-Markov antagelserne:
MLR.1-4 kan godt være opfyldt for LPM
LPM opfylder ikke antagelsen MLR.5 (Homoskedasticitet)
Økonometri 1: F10
16
Lineær sandsynlighedsmodel
 
Økonometri 1: F10
17
Lineær sandsynlighedsmodel
Egenskaber ved OLS estimatoren i LPM
OLS estimaterne er middelrette (givet MLR.1-4)
Standardfejlene af estimaterne er ikke middelrette
F og t test ikke pålidelige
Problemet med heteroskedasticitet kan løses ved atkorrigere standardfejlene (dette ser vi på i kap. 8):Sjældent noget alvorligt problem.
Problemet med negative ssh. og ssh. over 1 kankun løses ved at benytte en anden model end LPM.Alternernative modeller introduceres i Økonometri 2.
Økonometri 1: F10
18
NB’er
Interaktionsled mellem dummyvariabler ogkvantitative variabler giver mulighed for, at effekterkan variere mellem forskellige grupper
Formen for Chow-testet er det almindelige F-test
Økonometri 1: F10
19
Næste gang:
Mandag efter efterårsferien
Heteroskedasticitet: Kapitel 8
Husk eksamenstilmelding!
Husk evalueringsskemaer!
God efterårsferie!