Danmarks landskab
På kort og billeder
- En powerpoint-øvelse
TRYK F5 for at starte!
Naturgeografi C
Asger Habekost Nielsen
Kvarts (bjergkrystal).jpg
I de følgende opgaver skal I se påistidslandskabsformerne på kort. Derfor er det godtlige at repetere formernes udseende.
Opgave 1.
Forbind landskabsformerne med den rigtige form.Tryk frem, når I er klar til at tjekke jeres svar.
1.Bundmoræne
2.Randmoræne
3.Dødislandskab
4.Smeltevandsslette
5.Bakkeø
A.Små stejle bakker, enkelte større bakker med fladtop
B.Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle
C.Næsten helt fladt
D.Store, afrundede bakker – ikke stejle – typiskadskilt af flade områder
E.Store aflange bakker, der løber parallelt medhinanden
Opgave 1:
Svarene er: 1B, 2E, 3A, 4C, 5D
Dødislandskab: Små stejle bakker, enkelte større bakker med flad top
Bundmoræne: Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle
Smeltevandsslette: Næsten helt fladt
Bakkeø: Store, afrundede bakker – ikke stejle – typisk adskilt af flade områder
Randmoræne: Store aflange bakker, der løber parallelt med hinanden
I kan vende tilbage til disse svar, hvis I får brug for hjælp senere.
Veddinge Bakker.jpg
Opgave 2
Afgør ud frahøjdekurverne, hvilkenlandskabsform (af de 5istidslandskabsformer),der er tale om her.
Tryk frem for tips.
Tip 1:
Se på højdekurverne – erbakkerne små og stejleeller store og parallelleosv. (husk opgave 1)
Tryk frem for Tip nr. 2
Scan0017.tif
Opgave 2 - fortsat
Tip 2:
Her er samme område,bare som et foto. Se påbakkerne: er de små ogstejle, store og parallelleosv.?
Giver I fortabt? Trykfrem.
Er I sikre på, at I vil sesvaret?
Svar på opgave 2:
Det er en randmoræne(Odsherredbuerne).
Nørreby.jpg
Opgave 3
Afgør igen ud frahøjdekurverne, hvilkenlandskabsform (af de 5istidslandskabsformer),der er tale om her.
Husk igen på svaret fraopgave 1.
Tryk frem for tips.
bundmoræne foto.jpg
Opgave 3 - fortsat
Tip 1:
Her er sammelandskabsform, baresom et foto. Se påbakkerne: er de små ogstejle, store og parallelleosv.?
Tip 2:
Danmarkskortet viserudbredelsen aflandskabsformen.
Giver I fortabt? Trykfrem.
Er I sikre på, at I vil sesvaret?
Svar på opgave 3:
Det er enbundmoræne.
Nørreby.jpg
Opgave 4
Her er toistidslandskabsformer.Kan I finde begge to?
Husk igen på svaret fraopgave 1.
Tryk frem for tips.
Tip 1:
Den ene landskabsformer syd for Damhus Å,den anden ses isæromkring Møborg.
smeltevandsslette.jpg
Opgave 4 - fortsat
Tip 2:
Her er landskabsformensyd for Damhus Å, baresom et foto. Se påbakkerne: er de små ogstejle, store og parallelleosv.?
Giver I fortabt? Trykfrem.
Er I sikre på, at I vil sesvaret?
Svar på opgave 4:
Det er ensmeltevandsslette.
Området omkringMøborg er en bakkeø.
Nørreby.jpg
Opgave 5
Hvilkenistidslandskabsformfindes her?
Husk igen på svaret fraopgave 1 og tryk frem fortips.
Scan0014.tif
Opgave 5 - fortsat
Tip:
Her er landskabsformenigen, bare som et foto. Sepå bakkerne: er de småog stejle, store ogparallelle osv.?
Giver I fortabt? Trykfrem.
Er I sikre på, at I vil sesvaret?
Svar på opgave 5:
Det er etdødislandskab.
De store, stejle bakkermed flad top erfladbakker.
Kortøvelse - kortblad.jpg
Nu har I set de 5istidslandskabsformer. Så er dettid til et gensyn med et kort, Ihar set før.
Opgave 6 -naturlandskabet:
a.Se på kortbladet. Hvordanvil I generelt beskrivelandskabet?
b.Hvilkenistidslandskabsformdominerer på kortet(vurderet ud fra jeresbeskrivelse af terrænet frahøjdekurverne)?
c.Er der et område, derterrænmæssigt skiller sigud?
d.Hvordan kan et størrefladt område blivedannet?
Notér svarene, så I kan huske dem tilgennemgangen af opgaven.
Kortøvelse - kortblad.jpg
Opgave 7 – Detmenneskeskabtelandskab:
a.Hvilken aktivitetdominerer (fylder mest) påkortet?
b.Kan I finde spor efterudskiftningen efterlandboreformerne sidst i1700-tallet?
c.Find nogle eksempler påspor efter råstofindvindingpå kortet.
d.Er landskabet her mestnaturligt eller megetreguleret? Begrund svaret– og tænk lidt overspørgsmålet. Det er måskeikke så lige til!
Notér svarene, så I kan huske dem tilgennemgangen af opgaven.
1750.jpg
Opgave 8 – Udviklingenaf det menneskeskabtelandskab
Her kommer 4 billeder fra1750, 1850, 1950 og 1995. Sebillederne igennem ogdiskutér, hvad der er ændretfra billede til billede.
Hold især øje med markerne.Hold også øje med heden påbakkerne i baggrunden.
Notér svarene, så I kan huske dem tilgennemgangen af opgaven.
1850.jpg
1950.jpg
1995.jpg