SFI_RGB
1
Mette Lausten
SFI
Udsatte familiersbosætnings-mønstre
ogbaggrundsforhold
land-rød-hvid-uden-sort_uden Bornholm.bmp
SFI_RGB
2
Hvad er en udsat familie?
Hvilke baggrundsforhold karakteriserer udsatte familier?
Flytter de rundt mellem kommuner ? (Bosætningsmønstre),og
Har baggrundsforhold og flyttemønstre har ændret sig overtid, fra 1993 til 2007?
Registerdata på Danmarks Statistik for alle 0-17-årige i detre år.
Tre ’nedslags’-år: 1993, 2000 og 2007
Den gamle kommunestruktur er videreført ind i 2007
Bosætningsmønstre og baggrundsforhold
Dataafgrænsning:
SFI_RGB
3
eller anbragt efter §52,stk. 3, nr. 8, i:
 Familiepleje
 Døgninstitution
 Socialpædagogisk
   opholdssted
 Kost/efterskole
   (inkl. skibsprojekt mv.)
 Eget værelse (og lign.)
Ingen skelnen mellem frivillig ellermed tvangsanbringelser
En familie er udsat, hvis barnet er:
 Aflastningsophold
   (§52, stk. 3, nr. 5)
 Personlig Rådgiver
   (§52, stk. 3, nr. 6)
 Fast kontaktperson
   (§52, stk. 3, nr. 7)
 Økonomisk støtte til
   kost/efterskole
   (ophørt i 2005)
 Formidling af praktikophold
   (§52, stk. 3, nr. 9)
visiteret til en forebyggendeforanstaltning:
Definitionerne er fra datakilden: Danmarks Statistik
SFI_RGB
4
Faktisk antal udsatte børn, 1993-2007
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistik
SFI_RGB
5
Udsatte familiers karakteristika
Baggrundsforhold for mor:
Etnicitet
Civilstand
Socioøkonomiske faktorer:
Boligforhold
Kriminalitet
Sygdom
oUddannelsesniveau
oArbejdsmarkedstilknytning
oIndkomstniveau
SFI_RGB
6
Børnenes karakteristika
2007
Forebyggendeforanstaltninger
Anbragte
Rest-populationen
 
0-17-årige
0-17-årige
0-17-årige
Andel drenge
60,0
54,5
51,1
Psykiatrisk diagnose
19,4
19,1
1,9
Andel danske
87,8
91,4
90,3
Andel indvandrere
4,7
3,8
2,3
Andel efterkommere
7,5
4,8
7,3
SFI_RGB
7
Baggrundsfaktorer med større sandsynlighedfor anbringelse
Odds ratios fra logistisk regression:
 
   1993
   2000
2007
Mor enlig eller ny familie
4,8
4,9
4,7
Mor pensionist/kontanthj.modt
4,5
4,3
3,7
Mor ingen uddannelse
2,6
3,0
4,3
Mor dømt for kriminalitet
2,8
3,0
2,9
Mor dårlige boligforhold
2,8
3,2
3,8
SFI_RGB
8
Antal risikofaktorer
Antal risikofaktorer for barnet:
Anbringelser:
0
1
2
3
4
5
Gnst. Antal
1993
4,7
15,4
35,2
29,2
13,2
2,3
2,38
2000
4,8
14,9
28,5
36,0
13,7
2,1
2,45
2007
4,9
15,9
30,3
35,3
12,6
1,0
2,38
Rest-populationen:
0
1
2
3
4
5
Gnst. Antal
1993
47,1
33,4
14,5
3,6
0,6
0,0
0,77
2000
51,1
29,9
12,6
3,5
0,5
0,0
0,69
2007
57,8
28,4
10,3
3,1
0,4
0,0
0,60
SFI_RGB
r1_1.bmp
k6_1.bmp
9
Gnst. antal risikofaktorer, 2007
k1_b.bmp
k1_b.bmp
0-17-årige, der anbringes i 2007
Tilflyttere og anbragt i 2007
over under.bmp
Landsgennemsnit =
2,38
SFI_RGB
10
Mødre, der ikke har en uddannelse, 2007
k1_1.bmp
k2_1.bmp
k1_b.bmp
k1_b.bmp
Alle 0-17-årige i 2007
Tilflyttere og anbragt i 2007
over under.bmp
Gennemsnit =
21,8 %
Gennemsnit =
72,2 %
SFI_RGB
k4_1.bmp
k3_1.bmp
11
Mødre, der er førtidspensionister eller kontant-hjælpsmodtagere, 2007
Alle 0-17-årige i 2007
Tilflyttere og anbragt i 2007
Gennemsnit =
12,1 %
Gennemsnit =
55,8 %
k3_b.bmp
over under blå.bmp
k3_b.bmp
SFI_RGB
k8-1993_1.bmp
k7-1993_1.bmp
12
Tilflyttere i perioden 1989-1993
Alle 0-17-årige i 1993
Tilflyttere og anbragt i 1993
over under.bmp
Gennemsnit =
13,9 %
Gennemsnit =
5,7 ‰
k7-1993_b.bmp
k7-1993_b.bmp
SFI_RGB
k8_2.bmp
k7_1.bmp
13
Tilflyttere i perioden 2003-2007
Alle 0-17-årige i 2007
Tilflyttere og anbragt i 2007
over under.bmp
Gennemsnit =
11,3 %
Gennemsnit =
4,5 ‰
k8_b.bmp
k8_b.bmp
SFI_RGB
14
Opdeling af de gamle kommuner
kommunestruktur1.bmp
k1_b.bmp
Bykommuner iHovedstadsområdet
Bykommuner uden forHovedstadsområdet
Landkommuner
Udkantskommuner
Kilde: Landdistriktsredegørelse 2007 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet ogFødevareministeriet, april 2007)
SFI_RGB
15
t1_1.bmp
t2_1.bmp
t3_1.bmp
t4_1.bmp
t4_b.bmp
til-fra-blå.bmp
til-fra-rød.bmp
59%
30%
34%
66%
Bykommuner iHovedstadsområdet
Bykommuner uden forHovedstadsområdet
Landkommuner
Udkantskommuner
Netto-
tilflytning
af udsattebørn, deranbringes i2007
SFI_RGB
16
Netto-tilgang af børn, der anbringes (1993-2007)
flere ind i 07 end i 93 - alle - 1.bmp
til-fra-blå-rød.bmp
k3_b.bmp
Nettoafgang fra:
1.Bykommuner iHovedstadsområdet
Nettotilgang til:
2.Bykommuner uden forHovedstadsområdet
3.Landkommuner
4.Udkantskommuner