Henriette Lungholt
Formidling og metode – uge 43, efterår 08
Kreative metoder
 
Hvad er kreative metoder?
”Man kan lave forskellige øvelser, hvor man beder deltagerneom at rangordne udtalelser på papkort, fotografier, varereller hvad der nu er relevant i forhold til ét afproblemstillingens underspørgsmål.”
    (Bente Halkier (2002): Fokusgrupper; 50)
Kreative metoder er metoder af kvalitativ karakter, der gårvidere end samtaleplanet bl.a. ved at:
inddrage fysiske elementer,
stille målgruppen overfor konkrete valg,
observere målgruppens handlinger m.m.
Hvorfor behov for kreative metoder
For at opnå vidensformer, som det kan være svært at opnåmed det kvalitative forskningsinterview.
 
Kreative metoder kan være gode at inddrage somsupplement undervejs i undersøgelsen til alt det, det kanvære vanskeligt eller meget svært at tale sig frem til – ex.holdninger og praksis.
 
Kreative metoder er gode at anvende vedmetodetriangulering, ex. med interview og observation.
Svagheden ved det kvalitative interview
Svagheder ved det kvalitative interview, det er:
 
"intellektualistisk, den tilsidesætter de emotionelle aspekterved viden, overser empatien som erkendelsesform
 
 immobil, interviewpersonen sidder og taler, de bevæger sigikke og handler ikke i verden
 
 kognitivistisk, den fokuserer på tanker og oplevelser påbekostning af handling"
 (Kvale, Steinar: "InterView, s. 283)
Hypotetiske spørgsmål
Ved hypotetiske spørgsmål a la: Kunne du tænke dig....forestilledig..? - Kan det være vanskeligt at opnå valide svar.
 
Derfor kan det være godt at prøve at få konkretiseret denmåde, man spørger på ex: 
”I forbindelse med området ”nye IT-anvendelser” har prototypinglænge været anerkendt som en effektiv måde at supplere – ogvurdere relevansen af – abstrakte designbeskrivelser. Dette skyldes,at de giver brugerne en konkret og håndgribelig oplevelse af,hvordan et system kan understøtte deres arbejde.”
(Bødker et al. (2000): "Professionel IT-forundersøgelse”, s. 75)
Projektive teknikker
Hvad er projektive teknikker?
 
Forskellige teknikker, hvor man præsenterermodtageren for noget konkret ofte fysiskmateriale.
 
Eksempelvis andre pjecer eller hjemmesider omsamme emne og lignende
Forskellige slags projektive metoder
 
Spørge konkret ind til et emne - probe
 
Få feedback på storyboard, prototyper, konceptideer
 
Få feedback på layoutskitser, æstetik, indholdsovervejelsermm.
Indirekte metoder
Kollage
Billedsortering
 
Billedfortolkning
 
Ordmetode
Foto
Associationer
Scenarier
 
Observationer - tænkehøjt test
Smittekildekort
Smittekilder:
Ved at have samleje
Ved at have oralsex
Ved at have analsex
Ved at dele kanyle
Ved en blodtransfusion
Fra mor til barn ved fødsel
 
Ikke smittekilder:
Ved at kysse
Ved at drikke af samme glas
Ved at bruge samme toilet
Ved at gå svømmehal
Ved at røre ved et sår
Ved at give hånd
Ved at sove samme seng
Ved at dele make-up
Ved at gå solarium
Ved at dele tandbørste
Deles op i: Smittekilde, Ikke smittekilde, Ved ikke
scan0002
Billedøvelse
Hvad kan billedøvelsen bruges til?
”Det, som er den centrale pointe, er at inddragelse afbilledmateriale i empiriindsamlingen på afgørende visudvider vores forståelser af kommunikationenskompleksitet og giver konkret indsigt i, hvordanindividuel og kollektiv betydningsdannelseforegår i en kommunikativ praksis.”
(Hee Pedersen, 2004, s.41)
Forløb af  billedøvelsen
Variation i momenter –
vekselvirkning mellem individ og gruppe:.
1.Individuelle valg og refleksioner  
2.Præsentation af valgte billeder med begrundelsefor valg i runde
3.Forhandling og fælles valg
4.Individuel refleksion omkring spørgsmål
5.En runde, hvor man udveksler refleksioner
Vigtige overvejelser
Bred udvælgelse af billedmateriale
”Billederne var udvalgt med henblik på, at detskulle være muligt at lægge mange forskelligeslags betydninger ind i dem.”
Konstruktion af spørgsmålet
Vælg fire billeder, som kan repræsentere fireegenskaber, man må besidde, hvis man skalhave det godt i deres organisation.
Moodboards – et rigtigt eksempel
Moodboards - kreativ metode
Eks. på billedøvelse
Spørgsmål:
Vælg 5 billeder som for dig kanrepræsentere 5 kvaliteter, som er vigtigeat have, hvis man skal være sund