Projektorganisering
Innovative Værksteder tiludvikling afAkademiuddannelserne
IVA
Hvad er et projekt?
Begrebet projekt stammer fra latin ogbetyder at lave et udkast eller en plan.Det vil sige, at det at projektere er detsamme som at planlægge.
Et projekt er
løsningen af en opgave
inden for en given tidsramme
ved hjælp af tildelte ressourcer
Hvad er et studieprojekt?
Vigtigt at vide:
Formålet er at opnå LÆRING mere end atopnå et konkret resultat
Målet med et studieprojekt er FASTSAT påforhånd, og kan derfor ikke ændresundervejs i projektet
Resultatet realiseres IKKE i virkelighedenmen forbliver en beskrivelse
Alle deltagere i projektet forventes atkunne løse ALLE OPGAVER
Plan for dette modul:
Faseopdeling
Gruppeopgave 1
Roller i projektet
Personlige roller
Checkliste til projekthåndbog
Gruppeopgave 2
Faseopdeling
Når man i et projekt taler om en fasebetyder det:
at man inden for en afgrænset tidsperiode
har behov for at få udført nogle nærmerefastlagte arbejdsopgaver.
En fase definerer udførelsen af fastlagteopgaver
Faseopdeling / Virksomhedsspillet
Hovedområde
Aktiviteter/opgaver
Etablering
Gennemlæsning af materialet
Fastlæggelse af faser
Uddelegering af arbejde
Fastlægge strategi
Valg af produktområder/opgaver
Fastlægge tidsplan
Fastlægge arbejdsfordeling
Gennemførelse
Opfølgning på de nyeste aktiviteter
Analyse af resultat
Vurdering af muligheder ifht. strategi
Valg af næste træk
Indrapportering til system
Dokumentation til rapport
Forberedelse til næste træk
Evaluering
Hvordan er resultatet?
Hvordan forløb vores samarbejde?
Hvordan var vores forberedelse?
Hvordan forløb vores beslutningsrunder?
Hvordan er vores dokumentation afforløbet?
Hvad kan vi lære til næste projekt?
Gruppeopgave 1
Diskuter listen med aktiviteter/opgaver påside 5 (slide ovenfor) og tilføj evt. nye
Foretag en opdeling af aktiviteterne i faserog skriv dem ind i Projekthåndbogenskema 1
I har 20 minutter til denne opgave
Det forventes at I har læst materialet om Projektorganiseringtil og med side 5
Det forventes at I har læst materialet om Virksomhedsspillet
Roller i projektet
En rolle er den forventede måde, hvorpåvi udfører en bestemt opgave, funktioneller job
Det skal understreges, at der ved roller ikke er tale om atspille skuespil. Rolleteorien fokuserer på, at vi optræder påforskellig vis i forskellige situationer – blandt andetafhængig af de forventninger der er til os.
Roller i projekter
Eksempler på roller i projekter
Rolle i projektet
Opgaver
Projektleder
Har et overordnet overblik
Leder og fordeler arbejdet
Repræsenterer projektet udadtil
Dokumentansvarlig
Ansvar for at holde styr på flowet af dokumenter igruppen
Ansvar for at hele tiden at samle de nyeste versioner afdokumenterne
Tidsplanansvarlig
Ansvar for at holde tidsplanen ajour
Ansvar for at sætte dagsorden ifht tidsplan
Ressourceansvarlig
Ansvar for at gruppen overholder de ressourcekrav dener underlagt, som f.eks. tid, penge, arbejdskraft
Procesansvarlig
Ansvar for at samarbejdet i gruppen forløber som aftalt
Ansvar for at være mægler ved konflikter
Personlige roller
Vores personlige identitet er et resultat af
de træk vi har arvet plus
de vaner og
den adfærd vi har tilegnet os gennemsamværet med andre.
Når andre betragter os, opfatter de at vispiller en rolle der i situationen passermed vores identitet
   – vores personlige rolle
Personlige roller – Adizes test
Adizes har udviklet en test, der forsøger atkortlægge hvilke roller og hvilkeidentiteter, der er mest fremherskendehos os
Resultatet er meget afhængigt af densituation, der er gældende i forbindelsemed udfyldelsen
Der er ikke noget rigtigt og ikke nogetforkert resultat
Vi har alle noget af alle de fire roller i os,blot er vi bedre til nogle af rollerne.
Personlige roller – Adizes roller
De fire rolleprofiler:
Rolle
Kendetegn
Fokusområde
Producent
Ihærdig, arbejdsom
Altid parat til at tage et ekstra nap
Hvad skal vi lave?
Administrator
Omhyggelig, regelorienteret
Sikrer sig at alt følger reglerne og alt registreres
Hvordan skal viudføre det?
Entreprenør
Idérig, fremtidsorienteret
Finder helst på en ny idé hver dag og glemmerhurtigt de gamle idéer
Hvad nyt kan vilave?
Integrator
Samarbejdsorienteret, konfliktløser
Vil helst have at alle deltager og at samarbejdetforløber ordentligt
Hvem skal væremed?
Checkliste til Projekthåndbog
Opgave
Aktivitet
Henvisning
Overblik
Gennemlæs materialet grundigt
Faseopdeling
Opdel projektet i faser
2.2 Faser ivirksomhedsspillet
side 4
Rollefordeling
Beslut jer for hvilke rolletyper derskal være i projektet
3.1 Rollebegrebet side 6
Test jeres rolleprofil
3.2 Personlige roller
side 7
Fordel roller i projektet i forhold tilrolleprofiler
Opstil kontrakt
Træf beslutning om følgende ogskriv det ned:
oMødedisciplin
oArbejdsindsats
oRollefordeling (se ovenfor)
oSanktioner
Alle underskriver
 
Samarbejdskontrakt
Indhold
Beskrivelse
1. Mødedisciplin
2. Arbejdsindsats
3. Rollefordeling*
4. Sanktioner
5. Øvrige forhold
Navn
Underskrift
Gruppeopgave 2
Start med at beskrive de roller I etablereri projektet (skema 2)
Udfyld testen om personlige roller (Adizes)
Når alle er færdige med testen udfyldesskema 3 i fællesskab
Udfyld kontrakten i skema 4 og underskriv
I har 60 minutter til denne opgave