forsideblok.png
Regionalekronikerprojekter
undersideblok.png
Regionale Kronikerprojekter
Kort præsentation af tværgående projekter, derinvolverer deltagere fra kommuner og sygehuse.
Kort om det organisatoriske set-up.
undersideblok.png
Tværgående projekter
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
- 4 projekter fra puljen omkring forløbsprogrammer
- 2 projekter fra puljen omkring egenomsorg og patient -
  undervisning.
”Spor 2”: Forløbskoordination
- 1 projekt fra puljen omkring forløbsprogrammer
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 1: Populationsperspektivet
Udvikling af arbejdsgange der befordrer systematik og enproaktiv indsats i almen praksis.
Database over kronikerpopulation i almen praksis somudgangspunkt.
Systematiserede proaktive indsatser overfor udvalgtegrupper, der kan identificeres i databasen.
Afprøvning af model i ca. 12 praksis
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 2: Styrket kommunikation
Udvikling af bedre kommunikation mellem medicinske afd.og almen praksis ved brug af korrespondancemeddelelse.Pilotafprøvning mellem udvalgte afdelinger og udvalgtepraksis.
Pilotafprøvning af webbaseret udskrivnings-konferencemellem sygehusafd. og almen praksis.
Udpegning af sygehusdeltager
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 3: Udvikling af tovholderfunktionen
Kompetenceudvikling af personale i almen praksis, somskal varetage tovholderfunktion i forhold til:
at motivere patienter til at deltage i forebyggende
  og rehabiliterende tilbud i kommunalt regi.
- at blive bedre til at bruge www.nordjysksundhed.dk
  / www.sundhed.dk
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 4: ”Fælles skolebænk”
Udvikling og afholdelse af tværsektoriellekompetencegivende kurser m.h.p. fælles faglighed,netværksdannelse og gensidig tillid.
Tæt snitflade til de tværsektorielle fora
Udpegning af 2 kommunale rep. / gerne fra fora
Udpegning af én sygehus deltager
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 5: Den velmedicinerede kroniske patient
Kvalificering af frontpersonale i kommuner og i almenpraksis til at varetage undervisning og støtte af kroniskepatienter i relation til korrekt medicinering.
Udvikling og afholdelse af kurser
Udpegning af 2 kommunale deltagere –Hjemmeplejen/ledelse
Udpegning af én sygehus deltager
undersideblok.png
”Spor 1”: Tovholderfunktionen
Delprojekt 6: Udvikling og implementering af
patientundervisningsprogrammer og
egenbehandling.
Fremme af kvalitetssikring og koordinering af patientuddannelseog egenbehandling.
Kortlægning af igangværende indsatser.
Identifikation af nye, lovende indsatser.
Udvikling og implementering af udvalgte indsatser.
Udpegning af to kommunale deltagere
Udpegning af én sygehus deltager
undersideblok.png
”Spor 2”: Forløbskoordination
Puljen omkring forløbsprogrammer:
Udvikling og afprøvning af modeller forforløbskoordination.
Udpegning af 3 kommunale deltagere og 3sygehusdeltagere
Gerne fra fora –
undersideblok.png
”Spor 2”: Forløbskoordination
Delprojekt 7: Forløbskoordination
Udvikling af analysemetode til at beskrive behov forforløbskoordination.
Udvikling og afprøvning af forskellige modeller forforløbskoordination:
- Udgangspunkt i almen praksis / kommune /
  sygehus.
- Person / funktion.
- Fokus på patientforløb (sygdomsspecifik).
- Fokus på patienters ressourcer (behovsstyret).
Planlægger ph.d. forløb med udgangspunkt i etorganisationssociologisk perspektiv. Ekstra ressource iforløbet med projektbeskrivelse af forløbskoordination.
undersideblok.png
Organisering af projekterne
Fase 1:Nedsættelse af sagsbehandlergruppe
(Kronikerenheden, PKA, Praksissektor, Budget og
           Finans)
Nedsættelse af styregruppe
(Alice Morsbøl, Mikkel Grimmeshave, Charlotte
 Larsen)
Fase 2: Nedsættelse af forberedende arbejdsgrupper
En for hvert spor
Indbyrdes koordinering af delprojekterne
Specificering af indhold i projekterne
Udpegning af medlemmer til de enkelte delprojekter
Bevillingsskrivelser til projekterne
undersideblok.png
Organisering af projekterne
Fase 3: Nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkeltedelprojekter.
 Igangsætning af projekterne.
De Tværsektorielle fora fungerer som faglige
følgegrupper.
Fase 4: Midtvejs status
Afleveres til ministeriet senest 1. maj 2011
Fase 5: Slutrapport
Afleveres senest 3 mdr. efter at bevilling er brugt,
eller senest 1. april 2013.
undersideblok.png
Organisering af projekterne
Status:
Fase 1, nedsættelse af sagsbehandlergruppen, er gennemført
Fase 2, nedsættelse af forberedende arbejdsgruppe, er i gang: (marts +april)
Tilsagnsskrivelser er sendt til sygehuse, Kronikerenheden ogPraksissektoren.
Udpegning af medlemmer til de forberedende arbejdsgrupper foregår nu.
Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupperne for de enkelte projekter –orientering og godkendelse i DAS.
Fase 3, nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkelte delprojekter: (marts– juni)
Delprojekt 1 og 3 er så småt sat i gang.
Den forberedende arbejdsgruppe for spor 2 Forløbskoordination, forventesogså at blive den gruppe, der skal drive projektet.
Delprojekterne i spor 1 Tovholderfunktionen, sættes i gang i henhold tilden plan, der udarbejdes af den forberedende arbejdsgruppe.
undersideblok.png
Organisering af projekterne
Fremadrettet proces
Alle tværgående delprojekter forventes at være sat i ganginden sommerferien i år.
Kronikerenheden fungerer fremadrettet som overordnetprojektleder i samarbejde med Praksissektoren og PKA
Budget og Finans er kontakt i forhold til spørgsmålomkring økonomi, fx overførsel af midler fra et år til etandet.