EsbjergTrafik- & Mobilitetsplan
Susan Schmidt
COWI
16. januar 2014
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
2
Trafik- og MobilitetsplanerKommunernes plangrundlag
Et godt fundament for planlægning spænder bredt og indeholder planer somf.eks.:
Trafikplaner, trafikmodel
Trafiksikkerhedsplaner
Kollektiv trafik plan
Stiplaner og –prioritering
Trafiksaneringsplan
Klimaplaner, kommuneplaner og andet, der påvirker efterspørgslen efter mobilitet
Planerne danner generelt grundlaget for det fremtidige arbejde med trafik ogmobilitet i kommunerne
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
3
Trafik- og MobilitetsplanerSamler og målretter kommunernes plangrundlag
Når plangrundlaget er på plads, giver det mening at:
samle indholdet
vurdere konsekvenserne for de trafikale forhold fremadrettet
opstille konkrete løsningsforslag i en Trafik- og Mobilitetsplan
Trafik- og Mobilitetsplanerne giver politikere og teknikere et overblik over
fremtidens udfordringer
løsningsmuligheder
prioritering af fokus- og indsatsområder
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
4
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanBaggrund
I Esbjerg by oplever man en tiltagende trængsel på vejnettet.
Kommunen har eksisterende trafikplaner, trafikmodel, stiplan mv., der vedrørertrafik og mobilitet kombineret med planer for klima- og sundhedsindsatser mv.
Så der var baggrund for at skabe et overblik over fremtidige udfordringer
Intentionen er, at planen skal danne ramme for arbejdet med trafik ogmobilitet i Esbjerg Kommune frem mod 2030
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanFormål
Formålet med Trafik- og Mobilitetsplanen er bl.a. at:
Sikre mobiliteten i Esbjerg frem mod 2030
Reducere trængslen i byen
Gøre transporten i Esbjerg mere bæredygtig og miljøvenlig jf. kommunens klimaplan– bl.a. ved øget cykling
Gøre Esbjerg til en mere attraktiv by for beboere, erhverv og turisme
Opstille konkrete tiltag, som kommunen kan anvende frem mod 2030
Opstille en handleplan for trafik- og mobilitetsområdet frem til 2030
Inddrage folkesundhed i tiltag inden for trafik og mobilitet
Nedbringe CO2
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
5
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanUdfordringer
Trængsel - trafikarbejdet stiger medover 40 % frem mod 2030
En høj andel af turene foretagesmed bil
Støj, forurening og klimapåvirkning
Tiltrækning af beboere, turister
Tiltrækning af erhverv
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
6
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanHvordan kommer vi trængslen til livs?
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
7
2012
2030
C:\Documents and Settings\NBPT\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\JYZM7UBA\MP900433146[1].jpg
C:\Documents and Settings\NBPT\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TDXSS12M\MP900387559[1].jpg
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0285750.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0212957.wmf
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanIndhold
Trafik- og Mobilitetsplanen består af en baggrundsrapport og en handleplan
Baggrundsrapporten indeholder en beskrivelse af:
Esbjergs fremtidige, trafikale udfordringer
48 mulige tiltag til sikring af en god mobilitet i Esbjerg frem mod 2030
Vurdering af effekten af tiltagene
Handleplanen indeholder:
Indsatsområder på kort, mellemlangt og langt sigt
En enkel og stringent måde at fremlægge handlingstiltag, opdelt på 6 hovedområder,også kaldet fyrtårne
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
8
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanFyrtårne
Infrastrukturforbedringer
Kollektiv trafik
Bymiljø og bystruktur
Ændret transportadfærd
Lette trafikanter
Energieffektiv transport
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
9
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanInfrastrukturforbedringer - Vindmøllevej og ramper
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
10
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
Nærbanebetjening
Ribe
Esbjerg
Varde
Oksbøl
Etablering af ny station
   i Jerne
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanKollektiv trafik - Nærbane
11
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
12
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanÆndret transportadfærd - Supercykelsti
6,5 km strækning
Mellem Esbjerg Nog centrum, herunderHavnen og Banegården
Tildelt 8,3 mio. kr. istatslige midler
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanTiltagskatalog med 48 mulige tiltag
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
13
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanTrafikmodel beregninger Konsekvenser
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
14
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanHandlingsplan giver overblik
Investeringer på kort sigt fremmod 2016
Ramper ved Vestkystvej
Vindmøllevej
Nærbane samt station i Jerne, etape A
Cykelpendlerruter
Samkørsel
Alternative drivmidler
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
15
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanHandlingsplan giver overblik
Investeringer på mellemlangtsigt 2017 - 2020
Særtransportkorridor fra nyterhvervsområde
Nærbane samt station i Jerne, etape B
Højklasset busnet
Gas- eller hybridbusser
Delebiler
Forhold for fodgængere i midtbyen
Miljøzoner
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
16
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanHandlingsplan giver overblik
Investeringer på langt sigt2021- 2030
Opgradering af Vestkystvej
Nærbane samt station i Jerne, etape C
Byfortætning
Bilfrie zoner
Lagerhoteller
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
17
16. JANUAR 2014
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanOpnåede resultater
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
18
Den gode planlægning giver mulighed for en fokuseret indsats og opnåelse afkonkrete mål.
Trafik- og Mobilitetsplanen skaber rammerne for de indsatser, EsbjergKommune vil arbejde videre med frem mod 2030
Esbjerg Kommune har efter udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen bl.a.opnået:
statslige midler til etablering af en supercykelsti i alt 8,3 mio. kr.
statslige midler til trafiksikkerhedsby 2014 i alt 9.985 kr. (projektsum 14.980.000 mio. kr.)
 
Esbjerg Trafik- og MobilitetsplanVejen frem
16. JANUAR 2014
MOBILITET, TRÆNGSEL OG CYKLING
19
Forskelligt hvor udbredt planlægningsværktøjerne er i de forskelligekommuner
Det er naturligvis vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte kommunes behov
Èt er sikkert – den fremtidige trængsel er vigtig for alle at have fokus på
Tak for opmærksomheden – og ?