Company brandingog company storytelling –mod et mere integreret brandingkoncept
Fire aspekter
Ledelsen (strategisk branding)
PR-afdelingen (marketing branding)
Personaleafdelingen (medarbejderbranding)
Kommunikationsafdelingen (stakeholderbranding)
Udgangspunktet for brandingener den strategiske situation:
STRATEGISK SITUATION
Vision
Hvad er vores vision –
Hvor vil vi ideelt set hen?
Kernekompetencer
Hvad skal vi kunne, hvad skal viikke selv kunne?
Value proposition
Hvad vil vi tilbyde, som deandre ikke kan eller gør?
Mission &værdier/grundholdninger
Hvorfor er vi her og hvad holderos sammen?
Branding rent praktiskImagepyramide med company branding
Profil
Gør – siger – syner
Identitet
Kerneværdier, selvbillede ogbudskaber
dannet på baggrund af forretningog kultur
Kultur
Værdier og attituder
Forretningsgrundlag
Vision – mission – strategi
IMAGE
Omdømme der kanvære mere ellermindre troværdigt
2. Indre branding
Integreret proces afat skabe retning ogsærpræg forforretning,organisation ogkommunikation
3. Ydre branding
Stakeholders
1. Strategisk branding
3. Ydre branding
Marked
Marketingafdelingens blik:
REKLAMEBRANDET
Hvordan positionerer og differentierer vi
vores koncepter og services i markedet?
IMAGE/OMDØMME
(Marked/Offentlighed)
Ledelsens blik:
STRATEGISK BRANDING
Hvor skal vi hen, hvad skaber værdi?
VISION
(Management)
Organisations- og HR-afdelingens blik:
MEDARBEJDERBRANDET
Hvad er det særlige ved vores
kultur og kompetencer?
IDENTITET
(Medarbejdere)
Kommunikationsafdelingens blik:
STAKEHOLDERBRANDET
Hvem skal vi gå i dialog med og om hvad?
Integreret Corporate Branding – internt blik
Storytelling
Virksomheder er bærere af historier
Brug af historier          integreret branding
J.H.Christensen: To tilgange til storytelling:
Marketings dominerede tilgang
Organisations-teoretiske tilgang
Storytelling
Marketings dominerede tilgang:
Ledelsen: formel historie eller en fundementalide omkring virksomheden
Ledelsens visioner
 Organisations-teoretiske tilgang:
Medarbejderne: uformelle dagligdagsfortællinger, som giver udtryk for holdningerog værdier
Bevidsthed om kultur og problemer
Storytelling
Én kernefortælling           Stærkt brand
Overensstemmelse mellem hvad ledelsenfortæller om virksomheden og hvadmedarbejderne tænker og fortæller omvirksomheden, hvis man ønsker entroværdig kernefortælling
Storytelling
Andre interessenter (kunder, NGO’er osv.)
Alt i alt: Mange forskellige historier – derskal imødekommes og samles i en fælleskernefortælling
Image-rekruttering sommedarbejderbranding
Medarbejderbranding  er et meget bredt felt.
Her fokuseres på ’Image-rekruttering’
integrerer rekruttering, kommunikation ogfirmaets værdier
Sigter mod fremtidige kandidater til jobs
Dækker også over refleksioner over hvilkeværdier som skal være fundament for dialogenmed fremtidige kandidater
Involverer ofte interne historier
Image-rekruttering og medarbejder-branding erkompatible processer.
Rekrutteringsværdier ogbranding
Rekrutteringsværdier/henvendelser kanskabe troværdighed omkring branding,fordi henvendelsen har et formål
Employee branding er den mest overseteform for branding
Eksempel: people@ericsson.dk
Kommunikation af værdier kan understøttesaf meningsfulde historier og eksempler
Fx værdien ’Innovation’. Understøttes afmedarbejderhistorier om hvordan Ericssongiver plads til udvikling og ny-tænkning
På denne måde kan der skabestroværdighed omkring præsenterede værdier
Kommer tilbage til medarbejderne, der ogsåbliver gjort mindet om værdierne oghistorierne
Løbende forandring
Værdier er ikke komplette eller definitive. Der sker løbendekontemplering og forhandling med stakeholders.
Der kan ske ’mutationer’, dvs. et nyt input eller perspektiv påorganisationen (fra fx. en ny medarbejder)
Recruitment branding er medvirkende til at gøre firmaetrefleksivt
Selv traditionelle firmaer kan flytte sig over i det refleksivedomæne. (Fra single-loop til double-loop-læring. Altså at mangår fra at stille spørgsmål til metoden til at stille spørgsmålved de underliggende værdier, motiver og formål).
Ved hjælp af værdierne, konkretiseret i historier, kanmedarbejderne prioritere og finde egen vej i deres opgaver
Medie-boomerang’en: At medarbejderne hører (også udefra)om firmaets forandring og retning og derfor ’får tillid’. Såledeshjælper de selv til at skabe forandringerne
Refleksivitet og måling afbranding
I det moderne videns- og netværkssamfund, SKALfirmaet være refleksivt. Nødvendigt at se påobservationer fra både interne og eksterne aktører.Firmaet kan hele tiden vælge retninger og måder atudtrykke værdier på.
Med dette udgangspunkt kan man vælge strategiskintegration og differentiering af branding
Gennem interviews med stakeholders (interne ogeksterne) kan man teste styrke og karakter af de firebrandingdimensioner
Analysemodellen på s. 105 i kompediet kan bruges tilat prioritere vægten på dimensionerne og se på hvilke’stories’ der bliver fortalt inden for hver dimension.