”Kaldet til kærlighed”
1.”Kaldet til at elske Gud”.
2.”Kaldet til at elske dig selv”.
3.”Kaldet til at elske andre”.
›Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele
dit sind.‹ v38  Det er det største og det
første bud. v39  Men der er et andet,
som står lige med det: ›Du skal elske
din næste som dig selv.‹ v40  På de
to bud hviler hele loven og profeterne.«
Hvem er min næste?
”Hvem af de tre, synes du,
har handlet som næste”?
præsten?
tempeltjeneren?
samaritaneren?
Lukas 10:25-37
Hvorfor skal vi elske vores næste?
1. Du kan ikke elske Gud uden atelske din næste.
”Hvis nogen siger, at de elsker Gud,samtidig med at de hader andre kristne,lyver de. Hvis du ikke kan elske enanden kristen, som du har set i levendelive, hvordan kan du så elske Gud, somdu aldrig har set?”
1.Joh.4:20
Hvorfor skal vi elske vores næste?
2. Som Guds børn skal vi ligneGud og elske som han elsker.
”I skal ligne Gud som hans kærebørn og vandre i kærlighed, ligesomKristus elskede os og gav sig selvhen for os som en gave og et offertil Gud, en liflig duft”.
Ef.5:1-2
Hvorfor skal vi elske vores næste?
3. Guds kærlighed gælder alle
”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed fordem, der forfølger jer, Derved handler I somjeres himmelske Fars sande børn, for hanlader sin sol skinne til gavn både for de ondeog de gode, og han lader det regne både pådem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør.… Nej, I bør have samme kærlighed, somjeres Far i Himlen har”. Mat.6:43-48
Hvorfor skal vi elske vores næste?
4. Du skylder at elske din næste
”Undgå at leve i gæld, undtagenkærlighedsgælden over for dinnæste. Den, der lever i kærlighed tilsine medmennesker har opfyldtlovens hensigt”.
Rom.12:8-10
Hvorfor skal vi elske vores næste?
5. Kærligheden skjuler og
tilgiver synd
”Og vigtigst af alt:
Elsk hinanden med en inderligkærlighed, for kærligheden gør, atmange synder bliver tilgivet”.
1.Pet.4:8
Hvorfor skal vi elske vores næste?
6. Kærlighed er frihedensbegrænsning
”Kære venner, I er kaldet til et liv i frihedfra lovgerninger. Men misbrug ikkefriheden. Gør den ikke til enundskyldning for at handle selvisk. Nej,I skal tjene hinanden i kærlighed.”
Gal.5:13
Hvorfor skal vi elske vores næste?
7. Kærlighed skal være kirkenskendetegn
”Et nyt bud giver jeg jer:
I skal elske hinanden.
Som jeg har elsket jer,
skal også I elske hinanden.
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple:hvis I har kærlighed til hinanden”.
Johannes 13:34-35
Du er
kaldet til kærlighed.
Jesus: ›Du skal elske
din næste som dig selv.‹
Hvordan kan vi elske vores næste?
1. Ved at lade os lede og fylde afHelligånden
”Men det, Helligånden frembringer
i os, er: Kærlighed..”
Gal.5:22
Hvordan kan vi elske vores næste?
2. Ved at tage imod Guds oplæring
”Vi behøver vist ikke at skrive til jerom den indbyrdes kærlighed i detkristne fællesskab. Gud har jo selvlært jer at elske hinanden..”
1.Tes.4:9
Hvordan kan vi elske vores næste?
3. Ved konstant at åbne vort hjertefor Guds kærlighed og formenneskers behov
”Den, der har jordisk gods og ser sinbroder lide nød, men lukker sithjerte for ham – hvorledes kanGuds kærlighed blive i ham”?
1.Joh.3:17
Hvordan kan vi elske vores næste?
4. Gennem konstant prioritering
”Og det beder jeg om, at jereskærlighed stadig må vokse ogblive rig på indsigt og dømmekraft,så at I kan skønne, hvad der ervæsentligt”..
Fil.1:9
Hvordan kan vi elske vores næste?
5. Ved at reagere på fællesskabetsopmuntring og kald til kærlighed
”lad os tage os af hinanden og opmuntrehinanden til at vise kærlighed og gøregodt. Lad os ikke forlade det kristnefællesskab, som nogle har for skik,men opmuntre hinanden til ikke atfalde fra..”
Heb.10:24-25
Hvordan kan vi elske vores næste?
6. Ved at vise ægte og
praktisk omsorg
”Kærligheden skal være ægte… Elskhinanden som kristne brødre ogsøstre. Kom hinanden i forkøbet medat vise respekt.. Hjælp dem af jeresmedkristne, som er i nød.
Vær gæstfri overfor de fremmede”
Rom.12:9-13
Hvordan kan vi elske vores næste?
7. Ved at udtrykke kærlighed på enmåde, der kan blive godt ellerdårligt modtaget.
”Gud elskede nemlig verden så højt, athan gav sin eneste Søn, for atenhver, der tror på ham, ikke skal gåfortabt, men få det evige liv”.
Johannes 3:16
Kærlighedens kald
Har du åbnet dit hjerte for
Guds kærlighed?
Tør du slippe kærligheden løs?
Udtrykker du kærligheden ipraktisk omsorg?
Vil du udvide dinkærlighedscirkel?