1
Fuldkommenkonkurrence
Kort sigt
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Fremgangsmåde
Slide nr. 3 - 6
Slide nr. 9 - 11
Slide nr. 12, 14 - 16
Slide nr. 12, 19
Slide nr. 19
Formulering
Formulering
Løsning
Løsning
Tolkning
Tolkning
Opstilling af forudsætninger
Løsning af model
Analyse af resultater
Inddata til model
Opstilling af model
Test af løsning
Implementering
Definition af problem
Slide nr. 19
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
3
Lad os lige først se ud påvirkeligheden omkring os:
1. På det industrielle marked findes der en række produkter,som for køber at se er helt ens
3. Hvis du handler med mineraler, landbrugsprodukter, olie,gas eller elektricitet, er produkterne for køber at se ogsåfuldkommen ens
2. Det kan være aktier i Novo eller Carlsberg. De handlesjorden rundt, og hvis du er køber, hvilken sælger har såden bedste aktie….?
5. Og den service m.v., som den enkelte sælger tilbyder itillæg til sit produkt, er i høj grad den samme (levering,kredit, rådgivning m.v.).
4. At produkterne betragtes som ens, hjælpes bl.a. på vej afdiverse internationale analyse- og kvalitetssikringsinstitutter
4
6. Sælgerne er alle små i forhold til markedet og kan ikkepåvirke markedsforholdene
7. Køberne er også alle små i forhold til markedet og kanheller ikke påvirke markedsforholdene
Ét eksempel:
5
Og endnu ét eksempel:
6
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
7
Vi ønsker nu at opstille enerhvervsøkonomisk model, der
kan illustrere prisdannelsen, når man sælger densamme generiske vare på et marked med
Fuldkommen konkurrence
På kort sigt
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
8
Flere varer
Én vare
Flere markeder
Ét marked
Fuldkommenkonkurrence
Monopol
Duopol
Oligopol
Monopolistiskkonkurrence
Oversigt,
Pris/mængde optimering
17/8/12
Transfer pricing
Og her er vi så i deterhvervsøkonomiske træ
17
Optimering
Ligevægt
Købere (monopson)
Sociale omk.
Optimering
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
9
Forudsætninger, 1/3:
3. Det er kun prisen for vores produkt, der kan ændre sig
Fortsættes   =>
4. Alle andre priser i markedet er altså konstante
1. Køberne har ingen præferencer overfor de udbudte varer og eraltså ligeglade med, hvem de handler med – alle varer betragtes somværende ens!
2. Der er altså på dette marked tale om, hvad vi kalder generiskeprodukter
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
10
Forudsætninger, 2/3:
7. Der er mange sælgere, der alle er små (i forhold til de andre)
8. Der er mange købere, der også alle er små (i forhold til deandre)
9. Den producerede/indkøbte mængde bliver også solgt isamme periode; altså ingen lagerændringer
6. Vi kalder også dette for alt andet lige (ceteris paribusfor latinere)
5. Alle øvrige eksterne faktorer så som nationaløkonomi,smag, mode etc. er uændrede
Fortsættes   =>
12. Det er nemt for udbydere at etablere sig på markedet – ognemt at forlade det igen.
11. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, produceredeog solgte mængder gælder kun for den definerede periode
10. Optimeringsmodellen gælder for en given, defineretperiode (uge, måned, år eller andet)
Forudsætninger, 3/3:
Husk, at når vi taler om produkter ovenfor, er der ikke blottale om de fysiske produkter med tilhørende tekniskespecifikationer, men også de hermed tilhørendeserviceparametre så som kredit, rådgivning, leveringstid m.v.
11
Matematisk kan modellen formuleres som:
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
12
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR - (TVC + FC))  =>
Max. Dækningsbidrag = Max.(TR - TVC)
 dDB  = d(TR - TVC)     = 0    =>     MR - MC = 0
  dQ               dQ
Ovenfor:    MR - MC = 0      =>     MR = MC
Modellen:
Økonomisk tolkning:
Ved differentiering får man i optimalsituationen, at
Løsningen:
Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fraMR. Sæt dernæst MR lig med MC.
Find derefter Q og P.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
13
Og nu kan vi så illustrere denteoretiske model for
Fuldkommen konkurrence
Kort sigt
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
14
14
Vi vil nu vise
A. Hvordan prisdannelsen på dette marked sker på etoverordnet niveau
B. At den enkelte sælger ikke kan påvirke prisdannelsen. Sælgerer altså pristager
C. At den enkelte køber heller ikke kan påvirke prisdannelsen
D. Sælger kan derfor kun arbejde med sin MC-funktion – ogaltså ikke P-funktionen og markedet – når profitten skalmaksimeres.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
15
Fremgangsmåden bliver derfor:
1. Etablér modellens enkelte elementer for det totale marked, PD (# 1 på næste slide)
3. Optimér på totalmarkedet og fastlæg QMarked og PMarked (# 4 - 5)
6. Find resultatet for én udbyder og for markedet (# 9 – 14).
Vi går i gang!  =>
Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR.Sæt dernæst MR lig med MC.
Find derefter Q og P.
4. Etablér modellens enkelte elementer for én udbyder, P, MR og MC (# 6 - 7)
5. Optimér for én udbyder ved anvendelse af marginalmetoden og fastlæg PEn udbyder ogQEn udbyder (# 6 og 8)
Fremgangsmåde
2. Fastlæg MC for den enkelte udbyder og PS for det totale marked (# 2 - 3)
1. PD
3. PS
2. MCEn udbyder
Q
Q
KR.
KR.
5. P
6. MR
1. Efterspørgsel, PD
2. MCEn udbyder
3. Samlede udbud, PS
4. Ligevægt, PS = PD=> QTotalt
7. MC
8. QEn udbyder
8. MR = MC => QEn udbyder
4. QTotalt
17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt
Totale marked
7/9/12
På markeds-niveau
Omkostn. for produktionen
Optimering marginalt
Til slut findes resultatet
6. P-funktion = PD = MR
9. Omsætning
Ligevægt
7. MCEn udbyder
Produktion
For den enkelteudbyder
9. Omsætning
11. Profit
10. TVC
12. Omsætning
14. Profit
13. TVC
10.TVC
11. Profit
På markeds-niveau
Til slut findes resultatet
12. Omsætning
13.TVC
14. Profit
16
Én udbyder
5. => P
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
17
Det var så slut på gennemgangen af denteoretiske model
Og herefter anvendes modellen i et konkret regneeksempel
Det kan du selv gennemgå i det separate PowerPoint-show.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
18
Så jeg vil sige
Tak for nu.
1. PD,
3. PS
2. MCEn udbyder
Q
Q
KR.
KR.
5. P
6. MR
1. Efterspørgsel, PD
2. MCEn udbyder
3. Samlede udbud, PS
4. Ligevægt, PS = PD=> QTotalt
7. MC
9. QEn udbyder = 23.793,1
8. MR = MC => QEn udbyder
4. QTotalt = 237.931
17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt
Totale marked
7/9/12
På markeds-niveau:
Omkostn. for produktionen
Optimering marginalt
Til slut findes resultatet
6. P-funktion = PD = MR
9. Omsætning = 1.808.275,6
Ligevægt
7. MCEn udbyder
Produktion
For den enkelteudbyder:
9. Omsætning
11. Profit
10. TVC
12. Omsætning
14. Profit
13. TVC
10.TVC = 1.237.242,1
11. Profit = 571.033,5
På markeds-niveau:
Til slut findes resultatet
12. Omsætning = 18.082.756
13.TVC = 12.372.421
14. Profit = 5.710.335
19
Én udbyder
5. => P
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
76
28
145
500.000
28
Et opgaveeksempel: MCEn udbyder = 0,0020174 Q + 28,10 udbydere; PD = - 0,00029 Q + 145