Samfundsøkonomi-5
Uge 13
I denne seance udvider vi vores modeller medeksport og import. Vigtige pointer i dennesammenhæng:
1) Hvordan bestemmes import og eksport?
2) hvilke konsekvenser får modeludvidelsen formultiplikatoren
3) Hvad er Betalingsbalancen og hvordan harden udviklet sig.
4) hvordan kan betalingsbalancen forbedres
Se fx 10-årsoversigten s.105. Her kaldesTilgang for”forsyning” ogEfterspørgsel for”anvendelse”.Ligningernestemmer og I kansætte tal på.
2007 mia.kr. årets priser: X=884,G=439,I=396,C=841,M=864,Y=1696
3. Hvad bestemmer importen og eksporten?
Import: En del af importen er konstant –resten antages – som forbruget – at væreindkomstafhængigt
Eksport: Afhængig af konkurrenceevne ogvæksten i udlandet
I Nationaløkonomi på Dansk side 282 fpræsenteres en model, hvor såvel M(import) som X (eksport) er eksogentbestemt. Det er en urealistisk antagelse,da importen med sikkerhed stiger, nårindkomsten stiger. Det eneste formål meddette afsnit er at introducerehandelsbalancen i figur 2 som M-X = AC-AB = BC.
Modellen i Figur 5 er mere realistisk. Herer Importen afhængig af Indkomsten.(Ligning (9)).
I figuren ses ses, at Handelsbalancenforværres når Y stiger. Afstanden AC(importen) vokser, mens afstanden AB(exporten) er konstant.
Eksporten
Eksport og konkurrenceevne.
Hvad er konkurrenceevne?
Hvordan kan den forbedres?
6.Hvorfor bliver multiplikatoren fortyndet, nårøkonomien (=modellen) åbnes, og derintroduceres en offentlig sektor? (p. 287-88,297).
Alt, hvad der reducerer privatforbruget,betragtes som lækager – dræn. Erunder brøkstregen og mindsker multipl.
Multiplikatorforskelle
1/1-c  Uden indkomstskat. Lukket økonomi
1/1-c+m Uden indkomstskat. Åben økonomi
1/1-c(1-t)  Med indkomstskat. Lukket økonomi
1/1-c(1-t)+m Med indkomstskat. Åben økonomi
t = marginale skattekvote; c= marginal forbrugskvote; s = 1-c = marginaleopsparingskvote m = marginale importkvote.
Prøv fx c=0,8, t=0,5 m=0,3. Leg evt. med at ændre kvoterne.
Kan staten påvirke multiplikatorens størrelse?
7. Hvad er sammenhængen mellemhandelsbalance, betalingsbalance ogkapitalposter? (p. 288-289)
Eksport og import af varer dominererhandelsbalancen og betalingsbalancens løbendeposter (p. 156, Tiårsoversigt)
Vigtige kapitalposter = kapitalbevægelser:
At private eller det offentlige låner i udland
FDI (direkte investeringer) ud og ind af DK
Køb og salg af obligationer og aktier på tværs af grænser(’finansielle transaktioner’)
Sammenhængen?
Hvis stort handelsbalanceunderskud =>sandsynligvis også underskud på de løbendeposter => behov for kapitaltilførsel fraudlandet (valuta)
Hvis det ikke sker automatisk => statsliglåntagning eller mindskelse af valutakasse
Statslig låntagning lig kapital- og valutatilførsel
 Hvordan kan man forbedrebetalingsbalancen(s løbende poster)? (p.291)
På kort sigt kun en metode: strammerefinanspolitik => import ned (’sparevejen’)
På længere sigt stimulere eksporten (usikkert– det lange sejetræk – vi skal være glade forolien)
Stimulerer også importen, men relativt mindre…
Hvordan en investeringstigningpåvirker Handelsbalancen
Y stiger (ligning 12); Men fordi Y stiger, så stiger M også (ligning 13)
Effekten af en eksportstigning påhandelsbalancen
Figur 7.1.Udviklingen i delbalancer på den danske betalingsbalance 1960- 2007, nettoindtægter(saldo) i % af BFI.
Anm. : For 2007 er BFI 4. kv. 2007-3. kv. 2007 benyttet.
Kilde:STO diverse årgange, www.statistikbanken.dk samt NYT fra Danmarks Statistik nr. 54, 2008.
Tabel 7.6.Danmarks eksport og import fordelt på lande, 1973 og 2006.
1) EU(15) i 1973 og EU(27) i 2006.
2)Vesttyskland i 1973.
3)Kina 1% af eksporten og 5% af importen i 2006.
Kilde:DS: STO 2007 samt Månedsstatistik over udenrigshandelen, dec. 1973.