A Review of Mobile HCI ResearchMethods
Undersøger og review’er forskningsmetoderindenfor feltet ”Mobile HCI”
Formål: At få overblik over nuværende praksisog for at identificere mangler -> forbedrefremtidig forskning
Undersøgt 102 forskningsartikler
Opdelt i otte forskningskategorier og femårsager til forskning (Wynecoop og Conger).
Case studies
Kan anvendes til afdækning af procesforståelse, ellertil beskrivelse og forklaring af et specifikt fænomen.
Ofte indsamles data, kan ske kvalitativt, kvantitativteller observation.
Der er ingen kontrol med opsætningen(naturlig/tilfældig).
Kan ikke gentages
Tidskrævende og generalisering er svær
Indenfor Mobil HCI: Kan anvendes til at forklarefænomenet mobilitet eller hvorledes brugen af mobileenheder er i konteksten.
Field Studies
Er ofte karaktiseret ved at blive udført i den ”virkeligeverden”.
Kontrollerbar – kan gentages.
Data indsamles ved observationer og/eller interviews.
Der kan indsamles en stor mængde data påforholdsvis kort tid.
Igen garanti for at data er repræsentative.
Indenfor mobile HCI: til evaluering af design og teorived afprøvning i realistiske brugssituationer.
Action Research
Forskeren deltager praktisk i ”situationen” samtidigmed at denne evaluere resultatet.
Omsætter teori til praksis.
Førstehåndsviden.
Mindsker objektets følelse af at blive iagttaget.
Tidskrævende.
Svært for forsker at være objektiv.
Indenfor mobil HCI: Forsker kan opleve den ”rigtigeverden”, hvorved fænomenets effekt kan evalueres.
Laboratory Experiments
Kontrolleret miljø, opsat til formålet.
Behøver dog ikke være i lab., blot skal omgivelsernevære kontrolleret.
Opsamling af forskellige data ved brug af forskelligeantal eksperimentelle tilgange.
Mulighed for at gentage sammen eksperiment.
Giver god dataindsamling.
Dog manglende lighed med den virkelige verden.
Indenfor mobil HCI: evaluering af designideer,specificere produkter eller teorier om design.Evaluering af interaktion i kontrolleret miljø.
Survey Research
Indsamling af data ved fx spørgeskemaer og/ellerinterviews.
Store datamængder kan indsamles med forholdsvislille indsats.
Mulighed for at udlede en bred generalisering.
Rimelighed sikkerhed for deltagernes objektivitet.
Indenfor mobil HCI: indsamle generelle data omkringbrugernes behov og/eller brugernes erfaring med etprodukt eller design.
Applied Resaerch
Bygger på ”test og fejlretning”.
Man prøver sig frem igennem egne forestillinger.
Den er meget målbevidst
Der produceres et resultat, som kan måles medudgangspunktet.
Indenfor mobil HCI: relevant til design ogimplementering af systemer, interfaces og teknik, hvorder er krav til performance, brugerinteraktion ogbrugertilfredshed.
Basic Research
Udvikling af nye teorier eller studere velkendteproblemer for hvilke hverken løsninger eller metoder erkendte.
Altså man kender A og B – hvordan findes vejen fra Atil B.
Kan være dyr/tidskrævende og der er ingen garanti foren løsning
Indenfor mobil HCI: afdække teoretiske områder, fxden basale forståelse for mobilitet. Til identificering afnye problemer eller mulige løsninger indenfor området.
Normative Writings
Ikke-forsknings publikationer omkring et emne.
Indeholder ideer, begreber og forslag, som er intuitivekorrekte.
Kan være subjektive beskrivelser af en situation, samthvorledes denne virkede for forskeren.
Kræver en lille indsats at producere.
Begrænset teoretisk og refleksion og begrænsetgeneralisering.
Indenfor mobil HCI: kan anvendes til at beskrive hvadder gik godt og hvad ikke. Kan give inspiration tilkommende forskning eller design.
Hvorfor forskning?
Forståelse: fokusere på at finde meningen meddet studerede fænomen f.eks. igennemafgrænsninger eller teorier udvikles fraopsamlet data.
Udvikling: Forskning henimod udvikling af nyesystemer.
Videreudvikling: beskriver formålet af forskningder fokusere på forbedringer af eksisterendesystemer.
Hvorfor forskning?
Evaluering: Formålet er vurdere og validereprodukter, teorier eller metoder.
Beskrive: Fokusere på afgørende ønskeligeegenskaber hos et produkt fx mobilitet.
Klassificering
Udvalgt fra i alt otte konferencer og tidsskrifterfra år 2000-2002
De 102 artikler klassificeret af Kjeldskov
20 udtaget som stikprøve, klassificeret afGraham
Alle 102 klassificeret og diskuteret af begge
Klassificering
 
Casestudies
Fieldstudies
Actionresearch
Lab eks-periment
Surveyresearch
Appliedresearch
Basicresearch
Normativewritings
 
I alt
Forståelse
3
4
 
1
4
1
3
2
18
Udvikling
2
5
 
 
 
45
 
 
52
Videreudv.
1
 
 
 
 
9
 
 
10
Evaluering
 
8
 
30
4
 
 
 
42
Beskrive
 
3
 
1
 
1
 
5
10
I alt
6
20
 
32
8
56
3
7
132
 
Klassificering
Mangel i forhold til Feltstudier.
Tilbøjelighed mod lab. studier ved evaluering – lette ogbilligere end feltstudier.
Mobil HCI har rødder i CS og HCI.
Kun lille fokus på hvad der er brugbart og hvad deropfattes som problematisk af brugerne.
Kun lille fokus på den virkelige kontekst og den”virkelige verden”.
Der fokuseres ikke meget på metoderne = metoderneingen betydning. Dette har senere betydning forforskningen indenfor området.
Klassificering
At felt studer anvendes til evaluering viser at denneogså kan anvendes til udvikling.
Mobilitet er svært at afprøve i et lab., da kontekstenikke skifter, skulle hellere være felt studier.
Mangle på case og survey giver muligheder for nyforskning her. Kan med fordel anvendes til at indsamledata fra fx slutbrugere. Kan håndtere store mængdedata.
Grundlag for forskning indenfor metoder.